^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

•    Афтанділянц, М. В.  Кластерна стратегія управління економічним розвитком [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. В. Афтанділянц ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : КНУТТД, 2018. – 20 с.
•    Гук, О. В.  Стратегія підвищення конкурентоспроможності національної економіки в парадигмі сталого розвитку [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / О. В. Гук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", 2018. – 23 с.
•    Дуков, Д. Ф.  Напрями удосконалення механізмів державного управління інвестиціями в регіональний розвиток [Текст] : автореферат дис. ...канд. наук з держ. упр. / Д. Ф. Дуков ; 25.00.02 - механізми держ. упр. – Одеса : ОРІДУ, 2018. – 20 с.
•    Левкович, А. В.  Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Левкович ; 08.00.09 - бух.облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 21с.
•    Лесик, О. В.  Вітчизняна система державного управління: становлення та моделі розвитку [Текст] : автореферат дис. ...канд. наук з держ. упр. / О. В. Лесик ; 25.00.01 - теорія та історія держ. упр. – Одеса : ОРІДУ, 2018. – 20 с.
•    Лужецька, Н. А.  Механізми реалізації державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії [Текст] : автореферат дис. ...канд. наук з держ. упр. / Н. А. Лужецька ; 25.00.02 - механізми держ. упр. – Одеса : ОРІДУ, 2018. – 20 с.
•    Нам'ясенко, В. М.  Управління ефективністю діяльності промислових підприємств на засадах маржинального підходу [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. М. Нам'ясенко ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 20 с.
•    Панькова, К. В.  Управління маркетинговими комунікаціями торговельної мережі [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / К. В. Панькова ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21 с.
•    Плахтій, Т. Ф.  Розвиток теорії і методології обліку на основі якісного підходу [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Т. Ф. Плахтій ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 40 с.
•    Семенюк, І. Ю.  Механізм зовнішньоекономічної адаптації підприємств до умов євроінтеграційних процесів [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / І. Ю. Семенюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 20 с.