^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


•    Психологічне забезпечення професійної діяльності працівників підприємств [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.С.Корольчук (кер.НДР), О.Є.Самойлов, В.М.Корольчук, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2013. – 182 с. – (КНТЕУ). – Дод.
•    Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів на особистість [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.С.Корольчук (кер.НДР), В.М.Корольчук, С.М.Миронець, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2013. – 103 с. – (КНТЕУ). – Дод.
•    Психологічне забезпечення подолання професійного стресу та збереження здоров'я працівників підприємств [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.С.Корольчук (кер.НДР), О.Є. Самойлов, В.М.Корольчук, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 73 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 28-43.-Дод.
•    Фундаментальні політичні теорії в рефлексіях ХХІ ст.[Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: Ю.І.Кулагін (кер.НДР), Н.А.Латигіна, В.М.Гробов, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 85 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.:.
•    Психологічне забезпечення діяльності фахівців міжнародних гуманітарних місій[Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.С.Корольчук (кер.НДР), С.М.Миронець, В.М.Корольчукта ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 213 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 96-106.-Дод.
•    Психологія адаптаційного входження студентів в професійно-освітню діяльність [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.С.Корольчук (кер.НДР),В.М.Корольчук, С.М.Миронець, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 213 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 137-163.-Дод.
•    Сервісне управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: Н.І.Ведмідь (кер.НДР), С.В.Мельниченко, Т.І.Ткаченко, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 110 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 76-103.- Дод.
•    Теоретико-правові проблеми юридичної відповідальності в економічній сфері [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: Ю.І.Крегул (кер.НДР), В.В.Мушенок, О.В.Олійник, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 111 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с.96-111.- Дод.
•    Психологічне забезпечення професійної підготовки і діяльності працівників торговельних,банківських і туристичних організацій (підприємств) [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.С.Корольчук (кер.НДР), О.В.Полунін, В.М.Корольчук, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 282 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 207-226.-Дод.
•    Аналіз та прогноз соціально-економічних збитків держави від втрачених років потенційного життя населення [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (остаточний) / кол. авт.: С.С.Карташова (кер.НДР), О.К.Щетініна, М.О.Белова, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 85 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 78-85 .
•    Ефективність грошового та фінансового посередництва [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (остаточний) / кол. авт.: Н.М.Сушко (кер.НДР), В.А.Сидоренко, Л.В.Недеря, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 137 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 116-127.-Дод.
•    Жовнер, В. Ю.  Психологічні особливості розвитку конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу [Текст] : дис. ... канд. психол. наук. / В. Ю. Жовнер ; 19.00.10 - орг. психологія; екон. психологія; наук. кер. М.С. Корольчук. – Київ, 2017. – 256 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 164- 188. - Дод.
•    Контроль ризиків господарської діяності[Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: Н.С.Барабаш (кер.НДР), В.Г.Барановська, М.О.Назаров, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 72 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с.55-71.
•    Аніщенко, О. В.  Державне регулювання річкового транспорту України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Аніщенко ; 08.00.03- економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Причорномор. нді економіки та інновацій, 2018. – 20 с.
•    Бараннік, І. О.  Моніторинг експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. О. Бараннік ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2018. – 22 с.
•    Березанська, І. М.  Розвиток вищої педагогічної освіти України в 2002-2014 рр. (на матеріалах вузів I-II рівнів акредитації): історіографія [Текст] : автореферат дис. ...канд. іст. наук / І. М. Березанська ; 07.00.06 - історіографія,джерелознавство та спец. іст. дисципліни. – Переяслав Хмельницький : ДВНЗ ПХДПУ ім. Г.Сковороди, 2018. – 20 с.
•    Бойко, М. О.  Науково-методичні засади оцінки стану економічної безпеки стивідорної компанії [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. О. Бойко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21 с.
•    Бондаренко, С. А.  Теоретико-методологічні засади системного забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / С. А. Бондаренко ; 08.00.04 - економіка та упр. підп-вами (за видами екон. діяльн.). – Київ : Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 2018. – 40 с.
•    Будяєв, М. О.  Забезпечення інвестиційної привабливості промислових підприємств (за матеріалами електротехнічних підприємств України) [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. О. Будяєв ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ"КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2018. – 20 с.
•    Бунтов, І. Ю.  Державне підтримка розвитку біотехнологій в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. Ю. Бунтов ; 08.00.03 - економіка та упр. нац.госп-вом. – Харків : НДЦ індустр.пробл. розв., 2018. – 20 с.
•    Галинська, Ю. В.  Державне регулювання розподілу природної ренти в національній економіці на основі теорії колабораційних альянсів [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Ю. В. Галинська ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Суми : СДУ, 2018. – 36 с.
•    Гацан, В. В.  Продуктова інноваційна політика харчових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Гацан ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Херсон : ХНТУ, 2018. – 20 с.
•    Гинда, С. М.  Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. М. Гинда ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 21 с.
•    Гмирін, А. А.  Кримінально-правова характеристика злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст.204 КК України) [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Гмирін ; 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконавче право. – Київ : ВНЗ "Нац. акад.упр.", 2018. – 20 с.
•    Голвазін, О. М.  Формування поліцентричного розвитку України в умовах територіальної концентрації економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Голвазін ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", 2018. – 22 с.
•    Головіна, Н. А.  Державне регулювання ринку продукції дитячого харчування [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. А. Головіна ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Причорномор. н-ді економіки та інновацій, 2018. – 20 с.
•    Горіховський, М. В.  Стратегічне управління конкурентоспроможністю фермерських господарств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. В. Горіховський ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Кам'янець-Подільський : Поділ.держ.аграр.-техн.ун-т, 2018. – 20 с.
•    Грушина, А. І.  Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств культури [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / А. І. Грушина ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2018. – 21 с.
•    Губеня, В. О.  Технологія хлібобулочних виробів антианемічного призначення для закладів ресторанного господарства [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / В. О. Губеня ; 05.18.16 - технологія харч. продукції. – Київ : НУХТ, 2018. – 20 с.
•    Гуменюк, Я. М.  Диверсифікація зовнішньоторговельних зв'язків аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації[Текст] : автореферат дис... канд.екон.наук / Я. М. Гуменюк ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар.екон. відносини. – Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2018. – 20 с.
•    Даниленко, С. А.  Відкритість та прозорість влади: механізм регулювання взаємодії зі ЗМІ на регіональному рівні [Текст] : автореферат дис...канд.наук з держ.упр. / С. А. Даниленко ; 25.00.02 - механізми держ. упр. – Одеса : ОРІДУ, 2018. – 20 с.
•    Данчевська, І. Р.  Державний фінансовий контроль використання коштів місцевих бюджетів України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. Р. Данчевська ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 20 с.
•    Дєліні, М. М.  Трансформація інституційних засад формування механізму соціально-економічної відповідальності підприємництва в національній економіці [Текст] : автореферат дис...д-ра екон. наук / М. М. Дєліні ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 40 с.
•    Денисенко, В. О.  Вплив трансформації відносин власності на формування середнього класу в регіонах України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. О. Денисенко ; 08.00.05 - розвиток продуктив. сил і регіон. економіка. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 20 с.
•    Дерун, А. М.  Раціоналізація організаційних форм господарювання в національній економіці [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / А. М. Дерун ; 08.00.03 - економіка та упр. нац.госп-вом. – Київ : Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, 2018. – 20 с.
•    Держевецька, М. А.  Управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. А. Держевецька ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 21 с.
•    Дуда, Г. Б.  Формування, використання та розвиток трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств системи інноваційної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Г. Б. Дуда ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 20 с.
•    Жовнер, В. Ю.  Психологічні особливості розвитку конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу [Текст] : автореферат дис. ... канд. психол. наук. / В. Ю. Жовнер ; 19.00.10 - орг. психологія; екон. психологія. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 23 с.
•    Жуковська, В. М.  Управління соціальним розвитком підприємства торгівлі [Текст] : дис.... д-ра екон. наук / В. М. Жуковська ; 08.00.04. - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. консультант А.А. Мазаракі. – Київ, 2018. – 440 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 115-122. - Дод.
•    Жуковська, В. М.  Управління соціальним розвитком підприємства торгівлі [Текст] : автореферат дис.... д-ра екон. наук / В. М. Жуковська ; 08.00.04. - економіка та упр. підприємствами ( за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 40 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 115-122. - Дод.
•    Завідна, Л. Д.  Управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства [Текст] : автореферат дис...д-ра екон. наук / Л. Д. Завідна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 39 с.
•    Завідна, Л. Д.  Управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства [Текст] : дис...д-ра екон. наук / Л. Д. Завідна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. консультант А.А. Мазаракі. – Київ, 2018. – 695 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 448-506. - Дод.
•    Зуб, Н. О.  Удосконалення технології спиртової бражки з використанням електрохімічноактивованої води [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. О. Зуб ; 05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Київ : Ін-т прод. ресурсів, 2018. – 21 с.
•    Іванишина, Г. С.  Державне регулювання у сфері пробірного нагляду [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Г. С. Іванишина ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "НАУ", 2018. – 20 с.
•    Іванова, М. І.  Управління логістичною системою кластера промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / М. І. Іванова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", 2018. – 40 с.
•    Кобець, О. С.  Удосконалення технології бісквітних напівфабрикатів оздоровчого призначення [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / О. С. Кобець ; 05.18.16 - технологія харч. продукції. – Київ : НУХТ, 2018. – 21 с.
•    Коробкова, О. М.  Організаційно-економічні основи регулювання митної брокерської діяльності [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Коробкова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж, 2018. – 20 с.
•    Костюк, Б. В.  Податковий аудит діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / Б. В. Костюк ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами еон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с.
•    Костюк, Б. В.  Податковий аудит діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : дис...канд.екон.наук / Б. В. Костюк ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. кер. В.К. Симоненко. – Київ, 2018. – 230 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.
•    Курінєнко, О. В.  Моделювання ймовірності банкрутства підприємств на основі теорії нечіткої логіки[Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Курінєнко ; 08.00.11- мат. методи, моделі та інформ. технології. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 20 с.
•    Куспляк, Г. І.  Комплексний механізм державного управління бюджетними програмами капітального будівництва в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. наук з держ. упр. / Г. І. Куспляк ; 25.00.02.- механізми держ. упр. – Одеса : ОРІДУ, 2018. – 20 с.
•    Литвинчук, І. Л.  Управління інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / І. Л. Литвинчук ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 40 с.
•    Лубенченко, О. Е.  Методологія та організація аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. Е. Лубенченко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21 с.
•    Лучинська, О. В.  Взаємодія з громадськістю в системі державного управління у сфері протидії ВІЛ/СНІДУ в Україні [Текст] : автореферат дис...канд.наук з держ. упр. / О. В. Лучинська ; 25.00.02 - механізми держ. упр. – Одеса : ОРІДУ, 2018. – 20 с.
•    Ляхович, Г. І.  Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу [Текст] : автореферат дис...д-ра екон. наук / Г. І. Ляхович ; 08.00.09- бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 41 с.
•    Макогон, В. Д.  Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. Д. Макогон ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 33 с.
•    Макогон, В. Д.  Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни [Текст] : дис. ...д-ра екон. наук / В. Д. Макогон ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. консультант І.Я. Чугунов. – Київ, 2018. – 512 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.
•    Мартинів, І. К.  Облік і аналіз комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. К. Мартинів ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с.
•    Мартинів, І. К.  Облік і аналіз комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / І. К. Мартинів ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. кер. Г.В. Уманців. – Київ, 2018. – 407с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.
•    Мельниченко, Р. В.  Адміністративно-правові засади податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. юрид. наук / Р. В. Мельниченко ; 12.00.07 - адмін. право і процес; фін. право; інформ. право. – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана", 2018. – 20 с.
•    Мельниченко, В. В.  Розвиток і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Мельниченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2018. – 21 с.
•    Мельник, О. Ф.  Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін [Текст] : автореферат дис...канд. пед. наук / О. Ф. Мельник ; 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 20 с.
•    Міхно, І. С.  Організаційно-економічні засади утилізації побутових відходів життєдіяльності у сільській місцевості [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / І. С. Міхно ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2018. – 20 с.
•    Мілютін, Г. В.  Визначення напрямів модернізації електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд. наук з держ. упр. / Г. В. Мілютін ; 08.00.03 -економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : ндц індустр. пробл. розв., 2018. – 20 с.
•    Мисюк, В. О.  Облік та аудит витрат на маркетингові комунікації підприємства [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / В. О. Мисюк ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. кер. К.О. Назарова. – Київ, 2018. – 330 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.
•    Мордовець, А. В.  Формування державної політики соціально-економічного партнерства органів влади та суб'єктів господарювання [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Мордовець ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : НДЦ індустр. пробл.розв., 2018. – 20 с.
•    Мороз, А. О.  Кримінально-правове дослідження злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст.397 КК України) [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Мороз ; 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконавче право. – Київ : ВНЗ "Нац. акад.упр.", 2018. – 20 с.
•    Мотречко, В. В.  Організація діяльності суб'єктів місцевого самоврядування щодо реалізації молодіжної політики [Текст] : автореферат дис. ...канд. наук з держ. упр. / В. В. Мотречко ; 25.00.04 - місцеве самоврядування. – Одеса : Одес. регіон. ін-т держ. упр., 2018. – 20 с.
•    Назар, М. І.  Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / М. І. Назар ; 05.18.16 - технологія харч. продукції. – Київ : НУХТ, 2018. – 20 с.
•    Неботов, П. Г.  Організаційно-економічний механізм експортного контролю в оборонно-промисловому комплексі України [Текст] : автореферат дис... канд. екон. наук / П. Г. Неботов ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2018. – 20 с.
•    Нєнно, І. М.  Формування державної морської політики в розрізі створення дієвих бізнес-моделей розвитку портів [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / І. М. Нєнно ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 38 с.
•    Олєйнічук, О. М.  Кримінально-правове дослідження відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати. стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат [Текст] : автореферат дис. ...канд. юрид. наук / О. М. Олєйнічук ; 12.00.08- кримінал. право та кримінологія;кримінально-виконавче право. – Київ : ВНЗ "НАУ", 2018. – 20 с.
•    Ольховенко, О. І.  Кримінально-правова характеристика злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків (ст.385 КК України) [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Ольховенко ; 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконавче право. – Київ : ВНЗ "Нац. акад.упр.", 2018. – 20 с.
•    Пастух, Г. С.  Розроблення технології пектину із вторинної картопляної сировини [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / Г. С. Пастух ; 05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Київ : НУХТ, 2018. – 21 с.
•    Пенюк, В. О.  Діагностика кадрового потенціалу підприємств торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. О. Пенюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с.
•    Пірус, В. О.  Формування механізму управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / В. О. Пірус ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 20 с.
•    Ріпа, Т. В.  Аналіз і аудит конкурентоспроможності підприємств торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. В. Ріпа ; 08.00.09 - бух.облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21 с.
•    Ріпа, Т. В.  Аналіз і аудит конкурентоспроможності підприємств торгівлі [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Т. В. Ріпа ; 08.00.09 - бух.облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. кер. Н.С. Барабаш. – Київ, 2018. – 266 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.
•    Сєвідова, І. О.  Формувння стратегії інтеграції аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук. / І. О. Сєвідова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2018. – 36 с.
•    Сердюк, М. Є.  Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами [Текст] : автореферат дис...д-ра техн.наук / М. Є. Сердюк ; 05.18.13- технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – 44 с.
•    Сікорський, Ю. М.  Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. М. Сікорський ; 08.00.02 - світ. госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНУ ім. Т.Шевченка, 2018. – 20 с.
•    Силенко, С. А.  Антикризове управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. А. Силенко ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворіз. нац.ун-т", 2018. – 20 с.
•    Солодка, О. О.  Похідні фінансові інструменти мінімізації координаційних деструкцій в економіці України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. О. Солодка ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 40с.
•    Станкевич, І. В.  Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук. / І. В. Станкевич ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпро : ДНУЗТ ім. акад. В.Лазаряна, 2018. – 40 с.
•    Табанова, А. І.  Соціально-економічні та інституційні аспекти гендерної політики в Україні [текст] : автореферат дис...канд. екон.наук / А. І. Табанова ; 08.00.07 - демографія, економіка праці. соц. економіка і політика. – Київ : Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості, 2018. – 20 с.
•    Трофименко, М. Ю.  Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. Ю. Трофименко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 20 с.
•    Фабрика, І. В.  Управління експортним потенціалом підприємств машинобудівної галузі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. В. Фабрика ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворіз.нац.ун-т", 2018. – 22 с.
•    Фень, К. С.  Формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. С. Фень ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 20 с.
•    Хайдура, Х. М.  Державне регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / Х. М. Хайдура ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Кропивницький : ЦУНТУ, 2018. – 20 с.
•    Харченко, С. О.  Концепція інтенсифікації процесів віброрешітного просіювання зернових сумішей [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / С. О. Харченко ; 05.05.11 - машини і засоби механізації с.-г. виробництва. – Харків : ХНТУСГ ім.П.Василенка, 2018. – 38 с.
•    Хоча, Н. В.  Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. В. Хоча ; 08.00.09 - бух.облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.
•    Черняєва, О. О.  Інформаційне забезпечення управління витратами підприємств переробної промисловості [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Черняєва ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ВНЗ "МАУП", 2018. – 20 с.
•    Чижов, В. А.  Стратегія антикризової діяльності IT-підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. А. Чижов ; 08.00.04 -економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2018. – 19с.
•    Шнипко, О. С.  Кримінально-правове дослідження злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст.371 КК України)[Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Шнипко ; 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконавче право. – Київ : ВНЗ "Нац. акад.упр.", 2018. – 20 с.