^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 • Камбулова, Ю. В.  Наукове обгрунтування технологій кондитерських виробів цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і драглеподібною структурою [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.техн.наук / Ю. В. Камбулова ; 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів. – Київ : НУХТ, 2018. – 37 с.
 • Поддубна, Н. М.  Облік і внутрішній контроль товарних запасів роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. М. Поддубна ; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2018. – 23 с.
 • Іщенко, О. А.  Удосконалення механізмів управління програмами розвитку національних транспортно-логістичних систем [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. А. Іщенко ; 08.00.03 - еконосіка та управління національним господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2019. – 20 с.
 • Біла, Д. В.  Регулювання діяльності страхових компаній в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Д. В. Біла ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 21 с.
 • Бура, В. І.  Регулювання та нагляд за системно важливими банками [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. І. Бура ; 08.00.08 - гроші. фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 19 с.
 • Бура, В. І.  Регулювання та нагляд за системно важливими банками [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / В. І. Бура ; 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит; наук.кер. Н.П. Шульга. – Київ, 2019. – 260 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.: с. 239-258.
 • Васильєва, В. Ю.  Формування інтелектуального потенціалу інноваційно-орієнтованого промислового підприємства на засадах бізнес-партнерства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / В. Ю. Васильєва ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.
 • Воробей, Ю. М.  Управління інтелектуальним капіталом міжнародної компанії [Текст] : дис. ...канд.екон.наук / Ю. М. Воробей ; 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини економічні науки; наук. кер. В.П. Онищенко. – Київ, 2019. – 220 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.: с. 220-239.
 • Гарилова, Л. В.  Бюджетна політика в умовах трансформації економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Л. В. Гарилова ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 20 с.
 • Добровольська, О. В.  Фінансове забезпечення природного агровиробництва України в контексті сталого розвитку [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.екон.наук / О. В. Добровольська ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Дніпро : УМСФ, 2019. – 37 с.
 • Дорошкевич, В. І.  Механізми державного регулювання економічної безпеки національного господарства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. І. Дорошкевич ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2019. – 20 с.
 • Дугінець, Г. В.  Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.екон.наук / Г. В. Дугінець ; 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.
 • Жегус, О. В.  Формування системи маркетингу закладів вищої освіти [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.екон.наук / О. В. Жегус ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харків : ХДУХТ, 2019. – 38с.
 • КазаковаТ, С.  Формування професійної кар'єри персоналу у закладах вищої освіти [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / С. КазаковаТ ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса : ОНУ ім.І.І.Мечникова, 2019. – 20 с.
 • Кириченко, О. В.  Формування асортименту та комплексне оцінювання якості геотекстильних нетканих матеріалів [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / О. В. Кириченко ; 05.18.08 - товарознавство непродовольчих товарів. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 24 с.
 • Книшик, С. І.  Реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні в контексті європейської інтеграції [Текст] : автореферат дис. ...канд.наук з держ.управління / С. І. Книшик ; 25.00.01 - теорія та історія державного управління. – Львів : ЛРІДУ, 2019. – 20 с.
 • Кобець, В. М.  Еволюційне та експериментальне моделювання мікроекономічних систем [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.екон.наук / В. М. Кобець ; 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 40 с.
 • Кравцова, О. В.  Фітопланктон різнотипних водойм природоохронних і урбанізованих територій [Текст] : автореферат дис. ...канд.біол.наук / О. В. Кравцова ; 03.00.17 - гідробіологія. – Київ : НАНУ Інститут гідробіології, 2019. – 20 с.
 • Матяс, Д. С.  Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з пониженим цукровмістом [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн. наук / Д. С. Матяс ; 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів. – Київ : НУХТ, 2019. – 21 с.
 • Небоженко, Т. Т.  Соціально-економічні засади розвитку організаційно-правових форм підприємницької діяльності у сільському господарстві [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Т. Т. Небоженко ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : ПВНЗ ЛУБП, 2019. – 20 с.
 • Нестеренко, О. В.  Залучення інвестицій інноваційно-активним підприємством на засадах управління ризиками [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Нестеренко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.
 • Поляков, М. В.  Глобальні детермінанти становлення та розвитку економіки знань [Текст] : автореферерат дис. ...д-ра. екон. наук / М. В. Поляков ; 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Київ : КНЕУ ім.Вадима Гетьмана, 2019. – 37 с.
 • Поченчук, Г. М.  Інституціональна трансформація національної економіки:вплив фінансової системи [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.екон.наук / Г. М. Поченчук ; 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. – Київ : ДННУ АФУ, 2019. – 40 с.
 • Сломчинська, С. О.  Облік та аналіз інвестиційної нерухомості підприємств торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / С. О. Сломчинська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2019. – 24 с.
 • Сторожчук, В. М.  Лібералізація митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / В. М. Сторожчук ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 24 с.
 • Сторожчук, В. М.  Лібералізація митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі [Текст] : дис. ...канд.екон.наук / В. М. Сторожчук ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини; наук. кер. Н.Г. Калюжна. – Київ, 2019. – 255 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.: с. 256-284.
 • Трачова, Д. М.  Обліково-інформаційне забезпечення формування амортизаційної політики: теорія, методологія, організація [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.екон.наук / Д. М. Трачова ; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : ННЦ ІАЕ, 2019. – 38 с.
 • Тюхтенко, Н. А.  Формування та оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.екон.наук / Н. А. Тюхтенко ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Херсон : ХНТА, 2019. – 41 с.
 • Фісуненко, Н. О.  Формування ринку інвестиційних ресурсів для будівельної галузі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. О. Фісуненко ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2019. – 20 с.
 • Хайло, Я. М.  Формування інноваційних механізмів управління ресурсозбереженням на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Я. М. Хайло ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНУ МГ ім.О.М.Бекетова, 2019. – 21 с.
 • Шульга, О. С.  Наукове обгрунтування та розроблення технології біодеградабельного їстивного покриття для конди[Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. С. Шульга ; 05.18.16 -. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 20 с.
 • Шульга, О. С.  Наукове обгрунтування та розроблення технології біодегродабельного їстівного покриття для кондитерськиї і хлібобулочних виробів [Текст] : автореферат дис. ...докт.техн.наук / О. С. Шульга ; 05.18.16 - технологія харчової продукції. – Київ : НУХТ, 2019. – 41 с.