^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


•    Заєць, Н. М.  Аналіз та контроль процедур закупівель за державні кошти [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. М. Заєць ; 08.00.09 - бухгалетрський облік,аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 20 с.
•    Хахалєва, І. В.  Безпечність та якість концентратів молочно-цикорних напоїв [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / І. В. Хахалєва ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів технічні науки. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 23 с.
•    Хахалєва, І. В.  Безпечність та якість концентратів молочно-цикорних напоїв [Текст] : дис. ...канд. техн. наук / І. В. Хахалєва ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів технічні науки; наук.кер. Г.Б.Рудавська. – Київ, 2019. – 231 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.: с. 239-258.
•    Сироїд, Н. П.  Бухгалтерський облік і контроль витрат на забезпечення екологічної якості продукції [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. П. Сироїд ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 20 с.
•    Білобровенко, Т. В.  Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Т. В. Білобровенко ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНЕУ ім.В.Гетьмана, 2019. – 23 с.
•    Ковальчук, В. В.  Бухгалтерський облік операцій за договорами концесії [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. В. Ковальчук ; 08.00.09 - бухгалетерський облік , аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 19 с.
•    Гаврилова, Л. В.  Бюджетна політика в умовах трансформації економіки [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Л. В. Гаврилова ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук.кер. І.Я. Чугунов. – Київ, 2019. – 225 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.
•    Кійко, Ю. Т.  Внутрішній аудит діяльності банків:організаційно-методичне забезпечення [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. Т. Кійко ; 08.00.09-бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 20 с.
•    Іваськевич, Х. І.  Внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Х. І. Іваськевич ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – 20 с.
•    Навроцька, І. І.  Державна політика зайнятості в трансформаційних економіках [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. І. Навроцька ; 08.00.01 - екон.теорія та історія екон. думки. – Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2019. – 20 с.
•    Колєсніченко, А. С.  Державне регулювання взаємовідносин суб`єктів електроенергетичного ринку [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. С. Колєсніченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ПНДІЕІ, 2019. – 20 с.
•    Махмуд, Муса Ягі  Державне регулювання забезпечення безпеки національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Муса Ягі Махмуд ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ПНДІЕІ, 2019. – 20 с.
•    Будько, І. Р.  Державне регулювання інноваційної діяльності закладів вищої освіти України [Текст] : автореферат дис. ...канд.наук з держ.управління / І. Р. Будько ; 25.00.02-механізми державного управління. – Дніпро : ДДАЕУ, 2019. – 20 с.
•    Лаба, І. З.  Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу в малих відкритих економіках [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. З. Лаба ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2019. – 20 с.
•    Бутенко, В. М.  Державне регулювання розвитку біоекономіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / В. М. Бутенко ; 08.00.03- економіка та упр. нац.госп-вом. – Київ : НУБПУ, 2019. – 39с.
•    Вітько, Д. О.  Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Д. О. Вітько ; 08.00.02-світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2019. – 20 с.
•    Отливанська, Г. А.  Економіка та управління інвестиційною діяльністю телекомунікаційного підприємства: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Г. А. Отливанська ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Херсон : ХНТУ, 2019. – 40 с.
•    Олійник, Ю. А.  Економіко-організаційне забезпечення формування державно-приватного партнерства в інноваційно-інвестиційній сфері [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. А. Олійник ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ПНДІЕІ, 2019. – 20 с.
•    Педорченко, А. Л.  Економіко-організаційний механізм експорту насіння олійних культур та продуктів його переробки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. Л. Педорченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ"Ін-т аграр. економіки", 2019. – 18 с.
•    Чугаєв, О. А.  Економічна сила країни у глобальному господарстві [Текст] : автореферат дис. ...д-ра. екон. наук / О. А. Чугаєв ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 38 с.
•    Тащеєв, Ю. В.  Економічний механізм забезпечення ефективного використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. В. Тащеєв ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНЕУ, 2019. – 21 с.
•    Ляховець, В. О.  Економічний механізм розвитку ринку яловичини [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. О. Ляховець ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.
•    Кучеренко, Ю. А.  Економічні засади збереження та відтворення родючості земель в сільськогосподарськиї підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. А. Кучеренко ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Дніпро : ДДАЕУ, 2019. – 20 с.
•    Ільїна, О. А.  Ефективність управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. А. Ільїна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПАТ ВНЗ "МАУП", 2019. – 20 с.
•    Комарков, Д. В.  Забезпечення економічної безпеки розвитку підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Д. В. Комарков ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : КНТЕУ, 2019. – 20 с.
•    Чередник, А. О.  Забезпечення ефективності розвитку машинобудівних підприємств при виборі організаційної форми венчурного бізнесу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. О. Чередник ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім.С.Кузнеця, 2019. – 20 с.
•    Гавренкова, В. В.  Забезпечення якості навчанняи і розвитку персоналу підприємства рекламної діяльності [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. В. Гавренкова ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса : ОНУ ім.І.І.Мечникова, 2019. – 20 с.
•    зразок автореферат [Текст] : автореферат дис. ...канд.наук з державного управління / 08.00.02 - механізми державного управління. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 20 с.
•    Білько, М. В.  Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих вин [Текст] : автореферат дис. ...д-ра техн.наук / М. В. Білько ; 05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Київ : НУХТ, 2019. – 44 с.
•    Литвин, В. В.  Інструментарій реалізації механізмів державної податкової політики в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд.наук з держ.управління / В. В. Литвин ; 25.00.02-механізми державного управління. – Дніпро : ДДАЕУ, 2019. – 20 с.
•    Чернов, С. В.  Комплексна експертиза як складова державного механізму управління регіональним розвитком [Текст] : автореферат дис. ...канд.наук з державного управління / С. В. Чернов ; 25.00.02 - механізми державного управління. – Одеса : НАДУ при Президентові України, 2019. – 20 с.
•    Воробйов, В. В.  Комплексна оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості підприємства в кризових умовах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. В. Воробйов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛУБП, 2019. – 20 с.
•    Литвиненко, О. М.  Корпоративна культура як чинник формування конкурентних переваг машинобудівних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Литвиненко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНЕУ, 2019. – 20 с.
•    Сапотніцька, Н. Я.  Логістична політика в реалізації стратегії сталого розвитку підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. Я. Сапотніцька ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Рівне : НУВГП, 2019. – 24 с.
•    Муравський, В. В.  Методологія та організація обліку при комп'ютерно-комунікаційній формі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. В. Муравський ; 08.00.09-бухгалтерський облік, аналіз та аудит(за видами економічної діяльності). – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.
•    Антонюк, О. Р.  Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. Р. Антонюк ; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 38 с.
•    Бояринова, К. О.  Методологія функціонування інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. О. Бояринова ; 08.00.04 - економіка та упр.п-вами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУУ "КПІ ім.І.Сікорського", 2019. – 45 с.
•    Ясиневич, С. Л.  Механізм державного регулювання діяльності суспільного мовлення в контексті розвитку громадянського суспільства [Текст] : автореферат дис. ...канд.наук з державного управління / С. Л. Ясиневич ; 08.00.02 - механізми державного управління. – Одеса : НАДУ при Президентові України, 2019. – 20 с.
•    Шевченко, О. О.  Механізм управління енергозбереженням в системі закладів вищої освітии [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. О. Шевченко ; 08.00.03-економіка та управління національним господарством. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 20 с.
•    Клюцевський, В. І.  Механізми впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчлї влади [Текст] : автореферат дис. ...канд.наук з держ.управління / В. І. Клюцевський ; 25.00.02-механізми державного управління. – Одеса : НАДУ при Президентові УКраїни, 2019. – 20 с.
•    Раделицький, Ю. О.  Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації в Україні [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Ю. О. Раделицький ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – 40 с.
•    Буряк, І. В.  Моніторинг соціально-економічної діяльності домогосподарств в умовах формування нової економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. В. Буряк ; 08.00.07 - демографія, екон. праці, соц.економіка і політика. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2019. – 20 с.
•    Яценко, О. М.  Напрями інтелектуалізації міжнародної торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Яценко ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар.екон.відносини. – Київ : КНЕУ ім.В.Гетьмана, 2019. – 21 с.
•    Нєміріч, О. В.  Наукове обгрунтування та розроблення технологій сушеної харчової продукції і харчових продуктів з її використанням [Текст] : автореферат дис. ...д-ра. техн. наук / О. В. Нєміріч ; 05.18.16 - технологія харчової продукції. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 44 с.
•    Кунаєв, А. Ю.  Науково - методичне обгрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. Ю. Кунаєв ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НАУ, 2019. – 20 с.
•    Мулінська, Г. В.  Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Г. В. Мулінська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 21 с.
•    Носач, Н. М.  Облік і аналіз реалізації товарів в підприємствах торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. М. Носач ; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Харків : ХДУХТ, 2019. – 25 с.
•    Брик, М. М.  Облік і аналіз формування біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. М. Брик ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.
•    Халоал, Ф. А.  Облік і аудит витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ф. А. Халоал ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз і аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2019. – 20 с.
•    Асває, Азаден  Облік і аудит за міжнародними стандартами в умовах інтеграції в світову економіку [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Азаден Асває ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2019. – 23 с.
•    Совик, М. І.  Облік і контроль екологічнпих витрат [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. І. Совик ; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім.В.Гетьмана, 2019. – 21 с.
•    Сломчинська, С. О.  Облік та аналіз інвестиційної нерухомості підприємств торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / С. О. Сломчинська ; 08.00.09 - бух.облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2019. – 24 с.
•    Струк, Н. С.  Облікова система ділового партнерства підприємств: методологія та організація [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. С. Струк ; 08.00.09-облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.
•    Сокіл, О. Г.  Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва: теорія, методологі, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. Г. Сокіл ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ"Ін-т аграр.екон.", 2019. – 38 с.
•    Нагорна, І. В.  Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. В. Нагорна ; 08.00.09-бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Харків : ХДУХТ, 2019. – 27 с.
•    Бєзгіна, О. С.  Організаційно-економічне забезпечення підвищення енергоефективності вуглевидобувного підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. С. Бєзгіна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 21 с.
•    Оганесян, В. С.  Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку ринку продукції вівчарства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. С. Оганесян ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Кам`янець-Поділ. : ПДАТУ, 2019. – 20 с.
•    Максимюк, Г. М.  Організаційно-економічні важелі рейтингування трудового потенціалу в національній економіці Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Г. М. Максимюк ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : НАУ, 2019. – 21 с.
•    Завертаний, Д. В.  Організаційно-економічні засади формування конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Д. В. Завертаний ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.
•    Віленчук, О. М.  Організаційно-економічні засади формування та функціонування ринку аграрного страхування [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. М. Віленчук ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Житомир : ЖНАУ, 2019. – 36 с.
•    Партола, А. І.  Організаційно-управлінські основи формування кластерної моделі розвитку підтриємств водного транспорту [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. І. Партола ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : ДУІТ, 2019. – 19с.
•    Євстахевич, А. Л.  Принципи та механізми менеджменту соціальної відповідальності підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. Л. Євстахевич ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛУБП, 2019. – 20 с.
•    Дяченко, Ю. А.  Прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію інструментами біржового ринку [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. А. Дяченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац.госп-вом. – Київ : НУБП, 2019. – 22 с.
•    Мухіна, Л. М.  Психологічні особливості розвитку конфліктологічної компетентності майбутніх учителів [Текст] : автореферат дис. ...канд.психол.наук / Л. М. Мухіна ; 19.00.07 - пед.та вікова психологія. – Київ : КУ ім.Б.Грінченка, 2019. – 20 с.
•    Біла, Д. В.  Регулювання діяльності страхових компаній в Україні [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Д. В. Біла ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. кер. А.М. Єрмошенко. – Київ, 2019. – 21 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.- Дод.: с. 232-269.
•    Овчар, П. А.  Регулювання розвитком автотранспортної галузі в умовах трансформації національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / П. А. Овчар ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : НАУ, 2019. – 40 с.
•    Пінчук, Д. В.  Регуляторна політика у сфері торгівлі лікарськими засобами [Текст] : дис. ...канд.екон.наук / Д. В. Пінчук ; 08.00.02 - економіка та упр. нац. госп-вом; наук.кер. В.В.Юхименко. – Київ, 2019. – 203 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.
•    Пінчук, Д. В.  Регуляторна політика у сфері торгівлі лікарськими засобами [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Д. В. Пінчук ; 08.00.02 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 203 с.
•    Лещук, Ю. А.  Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. А. Лещук ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Житомир : ЖНАУ, 2019. – 20 с.
•    Шуляк, Б. В.  Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Б. В. Шуляк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖНАУ, 2019. – 20 с.
•    Куцмус, Н. М.  Розвиток сільської економіки в умовах глобалізації: теорія, методологія, гендерний вимір [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. М. Куцмус ; 08.00.03 - економіка та упр. нац.госп-вом. – Житомир : ЖНАУ, 2019. – 40 с.
•    Базенко, В. А.  Розвиток фізичної культури та спорту на рівні територіальної громади в умовах децентралізації влади в Укрїні [Текст] : автореферат дис. ...канд.наук з державного управління / В. А. Базенко ; 25.00.04 - місцеве самоврядування. – Одеса : НАДУ при Президентові України, 2019. – 20 с.
•    Джерелюк, Ю. О.  Системне забезпечення антикризової стійкості підприємств у конкурентному середовищі [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Ю. О. Джерелюк ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Херсон : ХНТУ, 2019. – 40 с.
•    Кудрявська, Н. В.  Страхове посередництво в забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. В. Кудрявська ; 08.00.08 - грощі, фінанси і кредит. – Київ : КНУ ім. Т.Шевченка, 2019. – 20 с.
•    Наливайко, Д. В.  Страхування майна у системі фінансових послуг [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Д. В. Наливайко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 20 с.
•    Наливайко, Д. В.  Страхування майна у системі фінансових послуг [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Д. В. Наливайко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. кер. Т.В. Канєва. – Київ, 2019. – 234 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.: с. 212-234.
•    Ярошенко, І. В.  Теоретико-методологічні аспекти формування стратегічнних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / І. В. Ярошенко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : НДЦІПР, 2019. – 40 с.
•    Якімцов, В. В.  Теоретико-методологічні засади синергетичної ефективності функціонування складних соціо -економічних систем [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. В. Якімцов ; 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 40 с.
•    Остапчук, Т. П.  Теорія та методологія бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Т. П. Остапчук ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 40 с.
•    Ковальчук, С. С.  Удосконалення технології висококонцентрованих бражок із зернової сировини [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / С. С. Ковальчук ; 05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Київ : НУХТ, 2019. – 20 с.
•    Бендерська, О. В.  Удосконалення технології томатних соусів із додаванням із насіння томатів [Текст] : автореферат дис. ...канд.тех.наук / О. В. Бендерська ; 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів. – Київ : НУХТ, 2019. – 21 с.
•    Менчинська, О. М.  Управління інноваційним розвитком бізнес-процесів підприємств машинобудування в інтегрованих ланцюгах вартості [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Менчинська ; 08.00.04 - економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 21 с.
•    Воробей, Ю. М.  Управління інтелектуальним капіталом міжнародної компанії [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. М. Воробей ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини екон. науки. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 23 с.
•    Грановська, В. Г.  Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / В. Г. Грановська ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Дніпро : ДДАЕУ, 2019. – 40 с.
•    Городко, М. В.  Управління логістичною системою молокопереробних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. В. Городко ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Дніпро : ДДАЕУ, 2019. – 20 с.
•    Малахівська, Г. В.  Управління ляльністю клієнтів авіакомпаній на засадах соціально-відповідального маркетингу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Г. В. Малахівська ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : НАУ, 2019. – 21 с.
•    Шишолін, А. П.  Управління міжнародним трансфером знань у закладах вищої освіти [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. П. Шишолін ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : КПІ ім.І.Сікорського, 2019. – 22 с.
•    Мартинюк, Н. Ю.  Управлінський облік і контроль якості на підприємствах будівельної галузі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. Ю. Мартинюк ; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 20 с.
•    Кравець, В. І.  Фінансова політика в умовах економічних перетворень [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. І. Кравець ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 21 с.
•    Пилип'юк, Я. В.  Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Я. В. Пилип'юк ; 08.00.08 - грошію фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2019. – 21 с.
•    Дудка, М. О.  Фінансове забезпечення стійкого розвитку суб`єктів агропромислового сектору економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. О. Дудка ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Харків : ХНЕУ ім.С.Кузнеця, 2019. – 20 с.
•    Гончар, Л. О.  Формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Л. О. Гончар ; 08.00.03-економіка та управління національним господарством. – Київ : НАУ, 2019. – 24 с.
•    Остапченко, К. П.  Формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. П. Остапченко ; 08.00.07- демографія, економіка пр., соц. економіка і політика. – Вінниця : ДНУ ім.В.Стуса, 2019. – 20 с.
•    Зелена, М. І.  Формування компесаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на промислових підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. І. Зелена ; 08.00.07 - демографія, економіка праці,соціальна економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 21 с.
•    Дейнега, І. О.  Формування комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / І. О. Дейнега ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Херсон : ХНТУ, 2019. – 40 с.
•    Кудлаєнко, С. В.  Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. В. Кудлаєнко ; 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 40 с.
•    Климчук, А. О.  Формування механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу в управлінні підприємством [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / А. О. Климчук ; 08.00.04 - економіка та упр. п-вами (за видами екон.діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 40 с.
•    Ткаченко, К. О.  Формування організаційно-економічного механізму управління підготовкою кадрів підприємств водного транспорту [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. О. Ткаченко ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : ДУІТ, 2019. – 20 с.
•    Зубар, І. В.  Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в контексті розвитку фермерського укладу в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. В. Зубар ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 21 с.
•    Галиш, Н. А.  Формування стратегії управління підприємством з виробництва твердого біотоплива [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. А. Галиш ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.
•    Мохомад, Аль Джавад Ахмад Мух  Формувння організаційно-економічного забезпечення державної підтримки працевлаштування [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Аль Джавад Ахмад Мух Мохомад ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ПНДІЕІ, 2019. – 20 с.
•    Семенюк, Н. М.  Час вчинення злочину за кримінальним правом України [Текст] : автореферат дис. ...канд.юрид.наук / Н. М. Семенюк ; 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче право. – Київ : ВНЗ НАУ, 2018. – 20 с.