^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Нові надходження дисертацій та авторефератів серпень-вересень 2019 року

•    Іванов, М. В.  Механізм формування витрат на промислових підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. В. Іванов ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 21 с.
•    Танащук, К. О.  Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / К. О. Танащук ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 44 с.
•    Поплавська, О. В.  Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. В. Поплавська ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 21 с.
•    Асває, Азаден  Облік і аудит за міжнародними стандартами в умовах інтеграції в світову економіку [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Азаден Асває ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2019. – 23 с.
•    Гаврилова, Л. В.  Бюджетна політика в умовах трансформації економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. В. Гаврилова ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук.кер. І.Я. Чугунов. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 20 с.
•    Герасимович, І. А.  Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством [Текст] : автореферат дис. ...д ра екон.наук / І. А. Герасимович ; 08.00.09 - бухгалтерський облік,аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім.В.Гетьмана, 2019. – 33с.
•    Глізнуца, М. Ю.  Управління розвитком інноваційного потенціалу України та її регіонів [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. Ю. Глізнуца ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Харків : НДЦІПР, 2019. – 20 с.
•    Глушач, Ю. С.  Рейтингування в інституційному механізмі господарських трансформацій [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. С. Глушач ; 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. – Харків : КНУ ім.В.Н.Каразіна, 2019. – 17 с.
•    Григорак, М. Ю.  Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / М. Ю. Григорак ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Київ : ІЕП, 2019. – 40 с.
•    Давидова, І. І.  Фінансове забезпечення економічного розвитку країни [Текст] : дис. ...канд.екон.наук / І. І. Давидова ; 08.00.08 - гроші. фінанси і кредит; наук. кер. І.Я Чугунов. – Київ, 2019. – 228 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.- Дод.
•    Данкеєва, О. М.  Система управління мерчандайзингом у роздрібних тоговельних мережах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Данкеєва ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствми (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім.В.Гетьмана, 2019. – 24 с.
•    Кравець, В. І.  Фінансова політика в умовах економічних перетворень [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / В. І. Кравець ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. кер. І.Я. Чугунов. – Київ, 2019. – 226 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд. - Дод.
•    Куденко, О. В.  Сегментація ринку в маркетингу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. В. Куденко ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : КНТЕУ ім.В.Гетьмана, 2019. – 21 с.
•    Масіна, Л. О.  Стратегічний контролінг в системі державного регулювання національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Л. О. Масіна ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Одеса : ОНУ ім.І.І.Мечникова, 2019. – 20 с.
•    Махинько, В. М.  Наукове обгрунтування та розроблення технології високобілкових хлібних виробів для споживачів з підвищеною потребою у макронутрієнтах [Текст] : автореферат дис. ...д-ра тех.наук / В. М. Махинько ; 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів,кондитерських виробів та харчових концентратів. – Київ : НУХТ, 2019. – 36с.
•    Пасічник, В. А.  Фінансово-бюджетна політика у системі макроекономічного регулювання [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / В. А. Пасічник ; 08.00.08 - гроші. фінанси і кредит; наук. кер. І.Я Чугунов. – Київ, 2019. – 230 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд. - Дод.
•    Степанова, К. В.  Теоретико-методологічні основи формування політики розвитку морегосподарської діяльності в Україні [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / К. В. Степанова ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Одеса : ІПЕЕД, 2019. – 36 с.
•    Тимошенко, М. М.  Економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / М. М. Тимошенко ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Київ : НУБПУ, 2019. – 42 с.
•    Чугрій, Н. А.  Облікове забезпечення управління нематеріальними активами у науково-дослідних установах[Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. А. Чугрій ; 08.00.08 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : ІАЕ, 2019. – 24 с.
•    Чукурна, О. П.  Маркетинговеціноутворення машинобудівних підприємств в умовах глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. П. Чукурна ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса : ОНПУ, 2019. – 39 с.
•    Шолойко, А. С.  Трансформаці інфраструктури страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / А. С. Шолойко ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит. – Київ : НААНУ ННЦ ІАЕ, 2019. – 40 с.
•    Шуляк, Б. В.  Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Б. В. Шуляк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖНАУ, 2019. – 20 с.