^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 1. Коваль, С. М.  Психологічні особливості саморегуляції особистості працівника підрозділу превентивної діяльності Національної поліції України [Текст] : автореферат дис. ...канд.психол.наук / С. М. Коваль ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНУВС, 2019. – 22 с.
 2. Осадець, О. М.  Кредитні спілки на ринках фінансових послуг України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Осадець ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 21 с.
 3. Урба, С. І.  Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. І. Урба ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 40 с.
 4. Кривицька, О. Р.  Аналітичне забезпечення управління діяльністю компаній зі страхування життя [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. Р. Кривицька ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 40 с.
 5. Ус, І. В.  Стратегія забезпечення економічних інтересів України в умовах трансформації СОТ [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. В. Ус ; 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки). – Київ : НІСД, 2019. – 18 с.
 6. Старенька, О. М.  Оперативний контроль в системі управління промисловим підприємством [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Старенька ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНЕУ, 2019. – 22 с.
 7. Циганкова, О. В.  Удосконалення технології столових вин регулюванням вмісту фенольних речовин [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / О. В. Циганкова ; 05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Київ : НУХТ, 2019. – 20 с.
 8. Пухир, С. Т.  Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики в Україні [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. Т. Пухир ; 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Львів : ДУ "ІРД ім. М.І. Долішнього НАН України", 2020. – 40 с.
 9. Бохан, А. В.  Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / А. В. Бохан ; 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2020. – 40 с.
 10. Ярмолович, Д. Ю.  Організаційно-економічні основи розвитку підприємницької діяльності з агентування морських суден [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Д. Ю. Ярмолович ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2020. – 24 с.
 11. Дун, Сіньїн  Фінансове забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Сіньїн Дун ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Рівне : НУВГП, 2020. – 22 с.
 12. Поляков, П. А.  Структура сисеми управління економічною безпекою підприємства за умов розвитку інтеграційних процессів [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / П. А. Поляков ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.
 13. Карпишин, Ю. А.  Державне регулювання діяльності агрохолдингів в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. А. Карпишин ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Житомир : ЖНАУ, 2020. – 20 с.
 14. Богданович, О. М.  Формування та вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Богданович ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖНАУ, 2020. – 20 с.
 15. Масько, А. М.  Інститут державної влади в системі конкурентних відносин [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / А. М. Масько ; 08.00.01 - екон.теорія та історія екон.думки, 08 - екон. науки ; наук.кер. А.Г. Герасименко. – Київ, 2020. – 198 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.с.199 - 235.- Дод.: с. 236 - 258.