^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 • Бреус, С. В.  Науково-методологічні засади управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. В. Бреус ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Київ : КНУТД, 2019. – 40 с.
 • Баранюк, Ю. Р.  Державний фінансовий контроль в умовах інституційних трансформацій [Текст] : дис. ...доктора філософії / Ю. Р. Баранюк ; 072 - фінанси, банківська справа та страхування, упр. та адміністрування ; наук.кер. С.В. Волосович. – Київ, 2019. – 221 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.:в кінці розд.- Дод.
 • Єфремова, О. С.  Конкурентоспроможність малого підприємництва у національній економіці [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / О. С. Єфремова ; 08.00.01 - екон.теорія та історія екон.думки; наук.кер. Ю.М. Уманців. – Київ, 2020. – 248 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.:с.249 - 292.- Дод.: с. 293 -318.
 • Кривобок, К. В.  Управління процесами адаптації промислового підприємства до зовнішнього середовища [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. В. Кривобок ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 20 с.
 • Сотнікова, І. М.  Теоретичне та методичне забезпечення системи управління персоналом для підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. М. Сотнікова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 21 с.
 • Степанок, Н. Ю.  Оптимізація макроекономічного та інфраструктурного чинників розвитку національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. Ю. Степанок ; 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.
 • Шпак, Н. Г.  Оптимізація митного регулювання у міжнародних економічних системах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. Г. Шпак ; 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.
 • Погарський, О. С.  Технологія заморожених дрібнодисперсних оздоровчих добавок і продуктів із хлорофілвмісних овочів з використанням кріомеханодеструкції [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / О. С. Погарський ; 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів. – Київ : НУХТ, 2020. – 24 с.
 • Сидоров, І. П.  Формування інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. П. Сидоров ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами ( за видами економ.діяльності ). – Дніпро : ДДАЕУ, 2020. – 20 с.
 • Церковна, А. В.  Забезпечення логістичної діяльності промислового комплексу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. В. Церковна ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господ.-вом. – Одеса : ОНУ ім.І.І.Мечникова, 2020. – 20 с.
 • Іщенко, А. В.  Організаційно-економічні засади розвитку рослинництва в особистих селянських господарствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. В. Іщенко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 21 с.
 • Моісеєнко, О. М.  Інституційна динаміка економічної влади в системі відкритої економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Моісеєнко ; 08.00.01 - економічна теорія та історія економ. думки. – Харків : ХНУ, 2020. – 23 с.
 • Шевчук, Г. В.  Механізм удосконалення функціонування підприємств плодово-овочевої галузі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук. / Г. В. Шевчук ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економ.діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 20 с.
 • Дмитрик, О. В.  Організаційно-економічні засади розвитку особистих селянських господарств в умовах ринкових трансформацій [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. В. Дмитрик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 20 с.
 • Підгорний, А. В.  Підвищення ефективності виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. В. Підгорний ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 20 с.
 • Уніят, Л. М.  Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкурентного середовища [Текст] : автореферат дис...доктора .екон.наук / Л. М. Уніят ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40с.
 • Крикавський, В. Є.  Формування державної інвестиційної політики в сфері будівництва логістичної інфраструктури [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. Є. Крикавський ; 08.00.03 - економіка та управління національним господартсвом. – Рівне : НУВГП, 2020. – 24с.
 • Шеремет, О. О.  Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. О. Шеремет ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2020. – 40 с.
 • Шевчук, С. В.  Регулятивний потенціал держави у забезпеченні митних інтересів України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. В. Шевчук ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 33 с.
 • Костецький, Я. І.  Новітня парадигма розвитку аграрного сектору України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Я. І. Костецький ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.
 • Тарасенко, О. С.  Організаційно-економічні основи управління економічною безпекою вищої освіти [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. С. Тарасенко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Київ : КНУТД, 2020. – 21 с.
 • Заріцька, Н. М.  Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. М. Заріцька ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Київ : КНУТД, 2020. – 21 с.
 • Коробська, А. О.  Державне регулювання використання земель сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. О. Коробська ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 20 с.
 • Желізко, О. О.  Державне регулювання інституціональних змін системи економічної безпеки підприємництва [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. О. Желізко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 21 с.
 • Стремядін, В. М.  Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. М. Стремядін ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 24 с.
 • Булавченко, О. С.  Удосконалення державного регулювання ринку праці в умовах системних трансформацій національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. С. Булавченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Кравець, Л. О.  Стимулювання національних інвестиційно-інноваційних процесів в умовах змін економічного середовища [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Л. О. Кравець ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Кушакова, Н. О.  Управління інноваційним розвитком металургійної промисловості України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. О. Кушакова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Савченко, Ю. А.  Децентралізація бюджетного регулювання національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. А. Савченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Якушко, І. В.  Забезпечення інвестиційної привабливості національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. В. Якушко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Єфремова, О. С.  Конкурентоспроможність малого підприємництва у національній економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. С. Єфремова ; 08.00.01 - екон.теорія та історія екон.думки. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 23 с.
 • Грецька-Миргородська, В. В.  Особливості формування соціально-орієнтованої економіки в транзитивних суспільствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. В. Грецька-Миргородська ; 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2020. – 17 с.
 • Мельник, Т. С.  Методологія маркетингових досліджень у залізничних пасажирських перевезеннях далекого сполучення [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Т. С. Мельник ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2020. – 36 с.
 • Фонарьова, Т. А.  Формування ринкового потенціалу металургійних підприємств на основі оцінки використання їх людського капіталу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Т. А. Фонарьова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 20 с.