^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 • Баранюк, Ю. Р.  Державний фінансовий контроль в умовах інституційних трансформацій [Текст] : дис. ...доктора філософії / Ю. Р. Баранюк ; 072 - фінанси, банківська справа та страхування, упр. та адміністрування ; наук.кер. С.В. Волосович. – Київ, 2019. – 221 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.:в кінці розд.- Дод.
 • Бреус, С. В.  Науково-методологічні засади управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. В. Бреус ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Київ : КНУТД, 2019. – 40 с.
 • Єфремова, О. С.  Конкурентоспроможність малого підприємництва у національній економіці [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / О. С. Єфремова ; 08.00.01 - екон.теорія та історія екон.думки; наук.кер. Ю.М. Уманців. – Київ, 2020. – 248 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.:с.249 - 292.- Дод.: с. 293 -318.
 • Кривобок, К. В.  Управління процесами адаптації промислового підприємства до зовнішнього середовища [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. В. Кривобок ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 20 с.
 • Сотнікова, І. М.  Теоретичне та методичне забезпечення системи управління персоналом для підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. М. Сотнікова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 21 с.
 • Степанок, Н. Ю.  Оптимізація макроекономічного та інфраструктурного чинників розвитку національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. Ю. Степанок ; 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.
 • Шпак, Н. Г.  Оптимізація митного регулювання у міжнародних економічних системах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. Г. Шпак ; 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.
 • Шеремет, О. О.  Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. О. Шеремет ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2020. – 40 с.
 • Шевчук, С. В.  Регулятивний потенціал держави у забезпеченні митних інтересів України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. В. Шевчук ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 33 с.
 • Костецький, Я. І.  Новітня парадигма розвитку аграрного сектору України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Я. І. Костецький ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.
 • Тарасенко, О. С.  Організаційно-економічні основи управління економічною безпекою вищої освіти [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. С. Тарасенко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Київ : КНУТД, 2020. – 21 с.
 • Заріцька, Н. М.  Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. М. Заріцька ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Київ : КНУТД, 2020. – 21 с.
 • Коробська, А. О.  Державне регулювання використання земель сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. О. Коробська ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 20 с.
 • Желізко, О. О.  Державне регулювання інституціональних змін системи економічної безпеки підприємництва [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. О. Желізко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 21 с.
 • Стремядін, В. М.  Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. М. Стремядін ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 24 с.
 • Булавченко, О. С.  Удосконалення державного регулювання ринку праці в умовах системних трансформацій національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. С. Булавченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Кравець, Л. О.  Стимулювання національних інвестиційно-інноваційних процесів в умовах змін економічного середовища [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Л. О. Кравець ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Кушакова, Н. О.  Управління інноваційним розвитком металургійної промисловості України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. О. Кушакова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Савченко, Ю. А.  Децентралізація бюджетного регулювання національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. А. Савченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Якушко, І. В.  Забезпечення інвестиційної привабливості національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. В. Якушко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Єфремова, О. С.  Конкурентоспроможність малого підприємництва у національній економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. С. Єфремова ; 08.00.01 - екон.теорія та історія екон.думки. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 23 с.
 • Грецька-Миргородська, В. В.  Особливості формування соціально-орієнтованої економіки в транзитивних суспільствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. В. Грецька-Миргородська ; 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2020. – 17 с.
 • Мельник, Т. С.  Методологія маркетингових досліджень у залізничних пасажирських перевезеннях далекого сполучення [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Т. С. Мельник ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2020. – 36 с.
 • Фонарьова, Т. А.  Формування ринкового потенціалу металургійних підприємств на основі оцінки використання їх людського капіталу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Т. А. Фонарьова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 20 с.
 • Ковтуненко, Ю. В.  Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Ю. В. Ковтуненко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2020. – 40 с.
 • Граціотова, Г. О.  Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Г. О. Граціотова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2020. – 24 с.
 • Істоміна, А. О.  Фінансова політика уряду Російської імперії в Україні (1861-1917 рр.): історіографія [Текст] : автореферат дис. ...канд.іст.наук / А. О. Істоміна ; 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Переяслав : ПХДПУ ім. Г. Сковороди", 2020. – 20 с.
 • Андрусяк, Н. О.  Еколого-економічна конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації: теорія і методологія [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. О. Андрусяк ; 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. – 34 с.
 • Осауленко, К. В.  Товарознавча оцінка паперу з кремнійорганічними тонкошаровими покриттями [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / К. В. Осауленко ; 05.18.08 - товарознавство непродовольчих товарів. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 23 с.
 • Городецький, М. Я.  Управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. Я. Городецький ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.
 • Черниш, О. В.  Управління ефективністю діяльності закладів вищої освіти України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. В. Черниш ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНУТД, 2020. – 21 с.
 • Радіонова, Н. Й.  Методологічні засади управління витратами підприємства в ринкових умовах [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. Й. Радіонова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНУТД, 2020. – 38 с.
 • Тичук, Т. О.  Оцінка об'єктів бухгалтерського обліку (на прикладі підприємств торгівлі) [Текст] : автореферат дис. .канд.- та екон.наук / Т. О. Тичук ; 08.00.09 - бухг.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2020. – 24 с.
 • Тичук, Т. О.  Оцінка об'єктів бухгалтерського обліку (на прикладі підприємств торгівлі) [Текст] : дис. .канд.- та екон.наук / Т. О. Тичук ; 08.00.09 - бухг.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук.кер. В.К. Симоненко. – Київ, 2020. – 212с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.:в кінці розд.- Дод. с. 213 - 232.
 • Бідюк, А. М.  Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти [Текст] : автореферат дис. .канд.- та екон.наук / А. М. Бідюк ; 08.00.04 - екон.та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2020. – 23 с.
 • Бідюк, А. М.  Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти [Текст] : дис. .канд.- та екон.наук / А. М. Бідюк ; 08.00.04 - екон.та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук.кер.Н.М.Гуляєва. – Київ, 2020. – 191 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.:в кінці розд.- Дод.с.192-223.
 • Шапошнікова, І. О.  Макроекономічне регулювання рівноваги ринку первинного житла [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. О. Шапошнікова ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Київ : КНУБА, 2020. – 21 с.
 • Оверчук, В. А.  Реалізація соціальної політики у забезпеченні реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю на сучасному ринку праці [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / В. А. Оверчук ; 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 40 с.
 • Манько, Н. Ф.  Доказовість професійного судження в аудиті: теорія та практика [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. Ф. Манько ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : НАСОА, 2020. – 20 с.
 • Чуприна, Н. М.  Еколого-орієнтований розвиток хімічних підприємств: методологія та практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. М. Чуприна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпро : ВНЗ "Ун-т ім. А. Нобеля", 2020. – 39 с.
 • Шинькович, А. В.  Організаційно-інформаційне забезпечення антикризового управління агроформувань [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. В. Шинькович ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ВНАУ, 2020. – 19 с.
 • Щебель, А. І.  Управління потенціалом підприємства в системі координат організаційного розвитку [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. І. Щебель ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЗВО "ЛУБП", 2020. – 20 с.
 • Крамар, О. М.  Підвищення ефективності функціонування будівельних підприємств на засадах удосконалення системи управління персоналом [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Крамар ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛУБП, 2020. – 20 с.
 • Дяченко, К. С.  Економічна безпека діяльності будівельних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. С. Дяченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛУБП, 2020. – 20 с.
 • Горбовий, О. А.  Комплексна трансформація українського Придніпров'я у контексті гідроенергетичного освоєння Дніпра (кін. ХІХ ст. - 1980-ті рр.) [Текст] : автореферат дис. ...канд.іст.наук / О. А. Горбовий ; 07.00.01 - історія України. – Переяслав : ПХДПУ ім. Г. Сковороди, 2020. – 22 с.
 • Костюк, М. Г.  Управління процесами ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. Г. Костюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 20 с.
 • Юшков, П. О.  Удосконалення процесу проєктного управління національною економікою [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / П. О. Юшков ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 20 с.
 • Мастило, А. Я.  Державне регулювання економічним розвитком ринку інтелектуальної власності [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. Я. Мастило ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Київ : НАУ, 2020. – 20 с.
 • Павлов, В. В.  Стратегічні вектори розвитку національної економіки на інноваційних засадах [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / В. В. Павлов ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Київ : НАУ, 2020. – 38 с.
 • Зайченко, К. С.  Організаційне забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства в умовах інформатизації економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. С. Зайченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2020. – 25 с.
 • Хандій, О. О.  Державне регулювання використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. О. Хандій ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Київ : ІЕП, 2020. – 47 с.
 • Грицишин, А. Т.  Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Європи [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / А. Т. Грицишин ; 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2020. – 20 с.
 • Засенко, О. Ю.  Інтеграція України у систему електронної комерції Європейського Союзу [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / О. Ю. Засенко ; 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2020. – 20 с.
 • Матвійчук, Л. О.  Облік і аудит основних засобів [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Л. О. Матвійчук ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.
 • Кононенко, О. Л.  Аналіз та контроль фінансової звітності бюджетних установ України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. Л. Кононенко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.