^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 • Бойко, О. Я.  Податкові інструменти сприяння розвитку підприємництва в Україні: державно-управлінський аспект [Текст] : автореферат дис. ...канд.наук з держ. упр. / О. Я. Бойко ; 25.00.02 - механізми держ. упр. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 20 с.
 • Аль-Газу, Алі  Облік витрат і калькулювання собівартості послуг авіакомпаній [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Алі Аль-Газу ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 22 с.
 • Предко, І. Ю.  Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації підприєств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. Ю. Предко ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : НАСОА, 2020. – 21 с.
 • Гайворонська, І. В.  Теоретико-методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. В. Гайворонська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2020. – 20 с.
 • Головченко, О. Ю.  Забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. Ю. Головченко ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2020. – 20 с.
 • Василюк, М. М.  Організація та методологія контролю якості аудиторських послуг [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / М. М. Василюк ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : НАСОА, 2020. – 39 с.
 • Калабухова, С. В.  Аналітичне забезпечення управління суб'єктами підприємницької діяльності [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. В. Калабухова ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2020. – 40 с.
 • Пелех, О. Б.  Структурний аналіз національної економіки і структурна політика в Україні [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. Б. Пелех ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Черкаси : ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2020. – 36 с.
 • Дименко, Р. А.  Державне регулювання та стратегічний розвиток телекомунікаційної індустрії: теорія і методологія [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Р. А. Дименко ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Одеса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2020. – 40 с.
 • Радченко, О. П.  Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: теорія і методологія [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. П. Радченко ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Одеса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2020. – 40 с.
 • Філіппов, В. Ю.  Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку в інформаційно-інноваційній економіці [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / В. Ю. Філіппов ; 08.00.04 - екон. та управління підприємствами (за видами екон. діяльності). – Одеса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2020. – 44 с.
 • Чернега, І. І.  Управління соціально-економічним механізмом підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / І. І. Чернега ; 08.00.03 - екон. та управління нац. господарством. – Київ : НАУ, 2020. – 40 с.
 • Шульга, С. В.  Аудиторська діяльнічсть в Україні в умовах євроінтеграції; теорія,методологія,організація [ТекстЇ : автореферат дис. ... д-ра екон. наук. / С. В. Шульга ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльності). – Київ : НАСОА, 2020. – 39 с.
 • Лисак, В. М.  Структура автоматизованої системи управління підприємством за умов розвитку ринкових механізмів [Текст] : автореферат дис. ... канд.екон.наук / В. М. Лисак ; 08.00.04 - екон. та управління підприємствами (за видами екон. діяльності). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.
 • Ліщинська, В. В.  Поліваріантність конкурентної стратегії підприємства: формування та вибір [Текст] : автореферат дис. ... канд.екон.наук / В. В. Ліщинська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2020. – 22 с.
 • Кизенко, О. О.  Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських технологій [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон.наук. / О. О. Кизенко ; 08.00.04 - екон. та управління підприємствами (за видами екон. діяльності). – Київ : КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2020. – 38 с.
 • Гурочкіна, В. В.  Фінансові та інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / В. В. Гурочкіна ; 08.00.04 - екон. та управління підприємствами (за видами екон. діяльності). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 40 с.
 • Азьмук, Н. А.  Стратегічні напрями збалансування розвитку національного ринку праці та цифрової економіки [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / Н. А. Азьмук ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Київ : ІЕП, 2020. – 48 с.
 • Далевська, Н. М.  Інституціально-інтегративні детермінати розвитку світової господарської системи: концепт міжнародної поліітичної економії [ТекстЇ : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / Н. М. Далевська ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Черкаси : ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2020. – 40 с.
 • Калінічук, Н. С.  Формування оплати праці на підприємстві в контексті підвищення життєвого рівня [Текст] : автореферат дис. ... канд.екон.наук. / Н. С. Калінічук ; 08.00.04 - економіка та управління підприєствами (за видами еконю діяльності). – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 c.
 • Лір, В. Е.  Державні та ринкові детермінанти енергетичної політики України [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / В. Е. Лір ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ІЕПНАНУ, 2020. – 40 с.
 • Ткаченко, Д. О.  Вплив травнснаціональних корпорацій на розвиток внутрішнього ринку України [Текст] : автореферат дис. ... канд.екон.наук / Д. О. Ткаченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ІЕПНАНУ, 2020. – 20 с.
 • Гринько, П. Л.  Методологія управління інноваційним розвитком бізнесу в умовах цифрової економіки [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / П. Л. Гринько ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2020. – 40 с.
 • Аляб`єва, О. М.  Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку морських портів [Текст] : автореферат дис. ... канд.екон.наук / О. М. Аляб`єва ; 08.00.04 - екон. та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДУІТ, 2020. – 20 с.
 • Венгер, В. В.  Фактори зростання та напрями державного регулювання металургійної галузі України [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / В. В. Венгер ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ІЕПНАНУ, 2020. – 38 с.
 • Лопін, А. О.  Бухгалтерський облік природного капіталу в системі управління підприємствами харчової індустрії [Текст] : автореферат дис. ... канд.екон.наук. / А. О. Лопін ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2020. – 21 с.
 • Верзілова, Г. Р.  Бухгалтерський облік та аудит маркетингової діяльності торговельних підприємств [Текст] : автореферат дис....канд екон. наук / Г. Р. Верзілова ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит( за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2020. – 23 с.
 • Мосієвич, О. О.  Венчурне фінансування в умовах економічних перетворень [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Мосієвич ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 21 с.
 • Мосієвич, О. О.  Венчурне фінансування в умовах економічних перетворень [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / О. О. Мосієвич ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. кер. С.В. Сєміколенова. – Київ, 2020. – 246 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.
 • Мар'янович, М. Е.  Державне фінансове забезпечення сталого розвитку України [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / М. Е. Мар'янович ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. кер. І.Г. Лук'яненко. – Київ, 2020. – 290 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.- Дод.: с. 239-290.
 • Мар'янович, М. Е.  Державне фінансове забезпечення сталого розвитку України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. Е. Мар'янович ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 23 с.
 • Нікітішин, А. О.  Податкове регулювання соціально-економічного розвитку країни [Текст] : дис. ...д-ра екон. наук / А. О. Нікітішин ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. консультант І.Я.Чугунов. – Київ, 2020. – 512 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 400-436.- Дод.: с. 437-512.
 • Нікітішин, А. О.  Податкове регулювання соціально-економічного розвитку країни [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / А. О. Нікітішин ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 33 с.
 • Рябець, Д. М.  Організаційно-управлінські аспекти державного регулювання сфери охорони здоров'я [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Д. М. Рябець ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Бабина, О. М.  Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Бабина ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 20 с.
 • Трушлякова, А. Б.  Розвиток людського капіталу України на засадах діджиталізації [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. Б. Трушлякова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Євстаф'єв, С. М.  Інституційне регулювання процесів корпоративного злиття і поглиблення в національній економіці [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / С. М. Євстаф'єв ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Матійко, Н. О.  Транформація національної економіки на засадах дизайн-менеджменту [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. О. Матійко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Папаїка, І. О.  Державне регулювання та прогнозування продовольчої безпеки в національній економіці України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. О. Папаїка ; 08.00.03- економіка та упр. нац.госп-вом. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Герасименко, В. М.  Розвиток ресурсного потенціалу будівельної галузі України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. М. Герасименко ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2020. – 20 с.
 • Мартишев, П. А.  Регулювання розвитку агропродовольчого виробництва в умовах посилення волатильності світових цін [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / П. А. Мартишев ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ІЕПНАНУ, 2020. – 20 с.
 • Гребенюк, Г. М.  Розвиток трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту на основі компетентнісного підходу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Г. М. Гребенюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпро : ДНУЗТ ім.В.Лазаряна, 2020. – 20 с.
 • Бойко-Бузиль, Ю. Ю.  Психологічні засади професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра психол.наук / Ю. Ю. Бойко-Бузиль ; 19.00.06 - юридична психологія. – Харків : ХНУВС, 2020. – 43 с.
 • Лучникова, Т. П.  Механізм використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту на ринку вантажних перевезень [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Т. П. Лучникова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльності). – Київ : ДУІТ, 2020. – 20 с.
 • Шломін, О. Ю.  Психологічні особливості професіогенезу працівників підрозділів превентивної діяльності національної поліції України [Текст] : автореферат дис. ...канд. психол.наук / О. Ю. Шломін ; 19.00.06 - юридична психологія. – Харків : ХНУВС, 2020. – 24 с.
 • Трало, І. М.  Бухгалтерський облік та аналіз дисконтованої двогострокової дебіторської заборгованості [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. М. Трало ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2020. – 20 с.
 • Завгородній, Р. В.  Стратегія формування ресурсів розвитку підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Р. В. Завгородній ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 20 с.
 • Дибач, І. Л.  Методологія управління закладами вищої освіти на засадах корпоратизації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / І. Л. Дибач ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 38 с.
 • Ілляшенко, Н. С.  Управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Н. С. Ілляшенко ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХТУ "Харківський політехнічний інститут", 2020. – 36 с.
 • Джинджоян, В. В.  Структурні детермінанти функціонування і розвитку туристичних підприємств в контексті соціальної парадигми [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / В. В. Джинджоян ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 36 с.
 • Котькалова-Литвин, І. В.  Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / І. В. Котькалова-Литвин ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 40 с.
 • Лутковська, С. М.  Модернізація системи екологічної безпеки сталого розвитку [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. М. Лутковська ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 36 с.
 • Колодійчук, І. А.  Теоретико-методологічні засади формування територіально збалансованих систем управління відходами в регіонах України [Текст] : авторефрат дис. ...д-ра екон.наук / І. А. Колодійчук ; 08.00.05 - розвиток продуктив. сил і регіон. економіка. – Львів : ДУ "ІРД ім. М.І. Долішнього НАН України", 2020. – 40 с.
 • Гаража, О. П.  Інституціональні засади управління ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу: теорія та практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. П. Гаража ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Житомир : ПНУ, 2020. – 40 с.
 • Шаповалова, І. Б.  Оптимізація державного управління в Україні на основі прав людини: теоретичний аспект [Текст] : автореферерат дис. ...канд. наук з держ. упр. / І. Б. Шаповалова ; 25.00.01 - теорія та історія держ. упр. – Львів : ЛРІДУ, 2020. – 20 с.
 • Квак, С. А.  Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / С. А. Квак ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 21с.
 • Цибуляк, А. Г.  Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / А. Г. Цибуляк ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар.екон.відносини. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2020. – 41 с.
 • Хаврова, К. С.  Інтелектуалізація діяльності торговельних підприємств: концепція та методологія [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / К. С. Хаврова ; 08.00.04 - 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпро : ВНЗ "Ун-т ім. А. Нобеля", 2020. – 40 с.
 • Охріменко, А. Г.  Управління національною туристичною системою [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / А. Г. Охріменко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 44 с.
 • Охріменко, А. Г.  Управління національною туристичною системою [Текст] : дис. ...д-ра екон.наук / А. Г. Охріменко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом; наук. консультант А.А. Мазаракі. – Київ, 2020. – 664 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с 419-499. -Дод.: с. 500-647.
 • Бондар, Ю. В.  Розвиток документувння аудиторських процедур та контроль якості аудиторських послуг у сільському господарстві [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. В. Бондар ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ"Ін-т аграр.економіки", 2020. – 19 с.
 • Здирко, Н. Г.  Аналіз та державний аудит публічних закупівель: теорія, методологія, організація [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. Г. Здирко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Ін-т аграр.економіки", 2020. – 39 с.
 • Педан, М. Л.  Стратегічний маркетинг ЗЕД підприємства на сегментних ринках СОТ [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / М. Л. Педан ; 08.00.04 - економіка та упр.підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.
 • Малевський, Е. З.  Управління змінами в умовах розвитку промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Е. З. Малевський ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 21 с.
 • Пушкарьова, О. Ю.  Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. Ю. Пушкарьова ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2020. – 21 с.
 • Павелко, О. В.  Облік та аналіз фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств: методологія й організація [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. В. Павелко ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2020. – 40 с.
 • Тютченко, С. М.  Забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці [Текст] : авторефрат дис. ...канд. екон.наук / С. М. Тютченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон.діяльн.). – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 20 с.
 • Баранова, В. В.  Інтеграційна взаємодія на фінансовому ринку у забезпеченні економічної безпеки національного господарства:методологія, організація та практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.екон.наук / В. В. Баранова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 40 с.
 • Сніщенко, Р. Г.  Економічна безпека діяльності суб'єктів господарювання: методологія оцінки та механізми забезпечення [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Р. Г. Сніщенко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ЗНУ, 2020. – 40 с.
 • Чебакова, Т. О.  Формування і розвиток організаційної культури підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Т. О. Чебакова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2020. – 19 с.
 • Михайлова, Г. М.  Формування якості та безпечності постільних виробів з об'ємними наповнювачами [Текст] : дис. ...д-ра техн.наук / Г. М. Михайлова ; 05.18.08 - товарознавство непродовольчих товарів; наук.консультант Г.Ф. Пугачевський, А.М. Слізков. – Київ, 2020. – 316 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд..- Дод.
 • Рудь, О. О.  Стратегічні рішення щодо злиття та поглинання: формування в умовах невизначеності [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / О. О. Рудь ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2020. – 22 с.
 • Михайлова, Г. М.  Формування якості та безпечності постільних виробів з об'ємними наповнювачами [Текст] : автореферат дис. ...д-ра техн.наук / Г. М. Михайлова ; 05.18.08 - товарознавство непродовольчих товарів. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 43 с.