^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 • Петрушко, А. В.  Забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / А. В. Петрушко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2021. – 21 с.
 • Окаянюк, К. М.  Державне регулювання національної економіки в умовах інвестиційних обмежень [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / К. М. Окаянюк ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Причорномор. нді економіки та інновацій, 2021. – 21 с.
 • Гринишин, В. Є.  Формування системи продовольчої безпеки України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. Є. Гринишин ; 08.00.03- економіка та упр. нац.госп-вом. – Житомир : ПНУ, 2021. – 20 с.
 • Засоба, С. М.  Інвестиційно-кредитний механізм розвитку агропромислового комплексу України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / С. М. Засоба ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя : КПУ, 2021. – 20 с.
 • Соломонова, Л. В.  Удосконалення механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки України в сучасних умовах [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / Л. В. Соломонова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Причорномор. нді економіки та інновацій, 2021. – 20 с.
 • Гончар, В. І.  Механізми регулювання фармацевтичного ринку національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. І. Гончар ; 08.00.03 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя : КПУ, 2021. – 20 с.
 • Бірюков, І. В.  Регуляторна політика запобігання прихованого підприємництва в національній економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / І. В. Бірюков ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Причорномор. нді економіки та інновацій, 2021. – 21 с.
 • Кучкова, О. В.  Розвиток логістичної діяльності підприємств м'ясопереробної промисловості [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. В. Кучкова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпро : ДДАЕУ, 2021. – 20 с.
 • Чмирьова, Л. Ю.  Сталий розвиток автомобільного транспорту в національній економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Л. Ю. Чмирьова ; 08.00.03 - економіка та управління нацю госп-вом. – Київ : ДУ"Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2021. – 20 с.
 • Чумак, Г. М.  Управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Г. М. Чумак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 22 с.
 • Гаміє, А. М.  Теоретичне та методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства[Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. М. Гаміє ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 22 с.
 • Кушніренко, о. М.  Трансформація промисловості України в умовах індустрії 4.0 [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / о. М. Кушніренко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДУ Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2021. – 38 с.
 • Павелко, Ю. О.  Формування напрямів стратегічного розвитку економіки України: екологічний аспект [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Ю. О. Павелко ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Одеса : ПНДІЕІ, 2021. – 20 с.
 • Крилова, О. О.  Розвиток інноваційного підприємництва в національній економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Крилова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ПНДІЕІ, 2021. – 20 с.
 • Лінгур, Л. М.  Корпоративна соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу в умовах діджиталізації економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Л. М. Лінгур ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2021. – 24 с.
 • Сакевич, Л. С.  Розвиток інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / Л. С. Сакевич ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. гос-вом. – Одеса : ПНДІЕІ, 2021. – 20 с.
 • Перит, І. О.  Управління доходами домогосподарств від підприємницької діяльності[Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / І. О. Перит ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ЗНУ, 2021. – 20 с.
 • Царук, В. Ю.  Обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління: теорія і методологія [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / В. Ю. Царук ; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопіль : ЗНУ, 2021. – 40 с.
 • Дюк, А. А.  Розвиток та організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / А. А. Дюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2021. – 40 с.
 • Гринчишин, І. М.  Бюджетні механізми забезпечення добробуту територіальних громад в умовах поглиблення соціально-економічної диференціації [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / І. М. Гринчишин ; 08.00.08- гроші,фінанси і кредит; 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Київ : ДУ "ІРД" ім. М.І. Долішнього, 2021. – 40 с.
 • Підоричева, І. Ю.  Розвиток інноваційих екосистем України в умовах глокалізації та європейської інтеграції[Текст] : автореферерат дис. ...д-ра екон. наук / І. Ю. Підоричева ; 08.00.03 - економіка та управління нац. гос-вом. – Київ : ІЕП, 2021. – 44 с.
 • Ткач, Ю. М.  Методи та моделі побудови захищеного кіберпростору [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / Ю. М. Ткач ; 21.05.01 - інформаційна безпека держави. – Київ : НАУ, 2021. – 20 с.
 • Робул, Ю. В.  Теоретико-методологічні основи формування маркетингових систем під впливом розвитку інформаційних технологій [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Ю. В. Робул ; 08.00.03 - економіка та упр.нац. госп-вом. – Одеса : ОНУ ім. І. Мечникова, 2021. – 40 с.
 • Мосієнко, О. В.  Формування системи рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Мосієнко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ПНУ, 2021. – 20 с.
 • Рожко, Н. Я.  Формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його структурного та когнітивного розвитку [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. Я. Рожко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Рівне : НУВГП, 2021. – 40 с.
 • Канова, О. А.  Планування розвитку економічної системи держави на засадах партнерства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / О. А. Канова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : НДЦ індустріал. пробл.розвитку, 2021. – 20 с.
 • Носань, Н. С.  Забезпечення фінансової безпеки національної економіки: теорія, методологія, стратегія [Текст] : автореферат дис. ...д-ра.екон.наук / Н. С. Носань ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – 40 с.
 • Костенко, С. М.  Моделювання процесу променевого теплообміну в елементах жарильного обладнання [Текст] : дис...канд. техн. наук / С. М. Костенко ; 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. – Харків : ХДУХТ, 2021. – 23 с.
 • Вакшуль, З. В.  Розробка методики визначення вітаміну С для експертизи якості желейних виробів [Текст] : автореферат дис...канд.техн.наук / З. В. Вакшуль. – Харків : ХДУХТ, 2021. – 23 с.
 • Леванда, О. М.  Визначення впливу соціально-економічних чинників на розвиток споживчого ринку України [Текст] : авториферат дис. ..канд. екон. наук / О. М. Леванда ; 08.00.03 - економіка та управління нац. господарством. – Харків : НДЦІПР, 2021. – 20 с.
 • Левіщенко, О. С.  Оцінювання ефективності консалтингових послуг для дорожньо-будівельних підприємств [Текст] : авториферат дис. ...канд. екон. наук / О. С. Левіщенко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.
 • Костенко, Д. М.  Обгрунтування економічної доцільності виробництва твердого біопалива з енергетичних культур в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / Д. М. Костенко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : НДЦІПР, 2021. – 20 с.
 • Кузьмін, О. В.  Розроблення ефективних технологій алкогольних напоїв стабільної якості [Текст] : автореферат дис. ...д-ра техн.наук / О. В. Кузьмін ; 05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Київ : НУХТ, 2021. – 43 с.
 • Ковалик, О. А.  Інфраструктура підтримки розвитку малого бізнесу у сферах економічної діяльності [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / О. А. Ковалик ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ОНПУ, 2021. – 24 с.
 • Клопов, І. О.  Організаційно-економічне забезпечення державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики: теорія, методологія,механізм [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / І. О. Клопов ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – 41 с.
 • Бандура, В. М.  Науково-практичне обгрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів [Текст] : автореферерат дис. ...д-ра техн. наук / В. М. Бандура ; 05.18.012 -процеси і обладнання харчових, мікробіол. та фармацевт. виробництв. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – 45 с.
 • Капустян, А. І.  Наукові основи розробки фукнціональних імунотропних інгредієнтів та харчових продуктів на основі сполук бактеріального походження [Текст] : автореферат дис. ...д-ра техн. наук / А. І. Капустян ; 03.00.20 - біотехнологія. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – 43 с.
 • Батраченко, О. В.  Науково-прикладні основи вдосконалення машин для подрібнення м'ясної сировини [Текст] : автореферат дис...д-ра техн. наук / О. В. Батраченко ; 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. – Харків : ХДУХТ, 2021. – 41 с.
 • Мельник, О. А.  Теоретичні основи розвитку психіки людини у доробку представників школи філософської психології кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : автореферат дис. ... д-ра психол. наук. / О. А. Мельник ; 19.00.01 - загальна психологія, історія психології. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2021. – 35 с.
 • Король, М. М.  Парадигмальна диференціація банківських систем в умовах глобальних трансформацій [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / М. М. Король ; 08.00.02 - світове господпрство і міжнародні економічні відносини. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2021. – 36 с.
 • Близнюк, В. В.  Ринку праці України: процеси державного регулювання та розвитку Текст] : автореферерат дис. ...д-ра екон. наук / В. В. Близнюк ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Київ : ДУ І-нт ЕПНАНУ, 2021. – 40 с.
 • Печончик, Т. І.  Організаційно-економічний механізм залучення додаткових джерел фінансування підприємств дорожнього господарства [Текст] : Автореферат дис...канд.екон.наук / Т. І. Печончик ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.