^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 • Якименко, С. В.  Державно-управлінські інновації як чинник модернізації українського суспільства [Текст] : автореферат дис. ... канд. наук з держ. упр. / С. В. Якименко ; 25.00.02 - механізми державного управління. – Дніпро : ДДАЕУ, 2019. – 25 с.
 • Антощук, В. М.  Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень малих бізне-структур в умовах динамічних змін [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / В. М. Антощук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2021. – 24 с.
 • Котельникова, Ю. М.  Управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. М. Котельникова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ПНУ, 2021. – 20 с.
 • Амеліна, Н. К.  Оцінювання та зниження інвестиційних ризиків підприємств автосервісу [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. К. Амеліна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.
 • Кучер, Л. Ю.  Економічні засади управління інноваційними проєктами аграрних підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Л. Ю. Кучер ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Житомир : ПНУ, 2021. – 40 с.
 • Гірняк, А. Н.  Психологічні засади модульно-розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО [Текст] : автореферат дис. ... д-ра психол. наук. / А. Н. Гірняк ; 19.00.07 - пед. та вікова психологія. – Івано-Франківськ : ДВНЗ "ПНУ ім В. Стефаника", 2021. – 38 с.
 • Башинська, І. О.  Методологія безпекоорієнтованого управління смартизацією бізнес-процесів промислового підприємства [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон.наук. / І. О. Башинська ; 08.00.04 - екон. та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2021. – 44 с.
 • Савін, С. Ю.  Системне забезпечення цілісності соціально-трудових структур [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / С. Ю. Савін ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2021. – 40 с.
 • Пар'єва, О. О.  Інформаційно-аналітична складова стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства на засадах конкурентної розвідки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Пар'єва ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2021. – 24 с.
 • Батрак, О. В.  Фінансова діагностика в системі антикризового управління підприємств швейної промисловості [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. В. Батрак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНУТД, 2021. – 21 с.
 • Пархоменко, Н. О.  Управління розвитком бізнес-систем в умовах глобального середовища: теорія, методологія та практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. О. Пархоменко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2021. – 38 с.
 • Ломоносова, О. Е.  Адаптація закладів вищої освіти України до змін зовнішнього середовища: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. Е. Ломоносова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за вилами екон. діяльн.). – Херсон : ХНТУ, 2021. – 40 с.
 • Минчинська, І. В.  Запобігання банкрутству підприємств в системі державного антикризового регулювання [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / І. В. Минчинська ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Ірпінь : УДФСУ, 2021. – 22 с.
 • Костинець, В. В.  Державне регулювання економічним розвитком сфери туризму та гостинності [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / В. В. Костинець ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Київ : НАУ, 2021. – 40 с.
 • Світовий, О. М.  Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. М. Світовий ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Київ : НУБПУ, 2021. – 41 с.
 • Орлова-Курилова, О. В.  Державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації націлнальної економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. В. Орлова-Курилова ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Київ : НАУ, 2021. – 39 с.
 • Жигалкевич, Ж. М.  Програмно-цільовий розвиток квазіінтеграційних структур взаємодіючих підприємств машинобудування [Текст] : автореферат дис. ....д-ра екон.наук / Ж. М. Жигалкевич ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КПІ ім І Сікорського, 2021. – 40 с.
 • Малін, О. Л.  Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку державно-приватного партнерства в інформаційно-інноваційній економіці [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. Л. Малін ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством. – Одеса : ОНПУ, 2021. – 44 с.
 • Янків, М. М.  Організаційно-економічне забезпечення розвитку українсько-польського транскордонного регіону [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. М. Янків ; 08.00.05 - розвиток продукт. сил і регіон. економіка. – Львів : ДУ ІРД ім.М.І.Долішнього НАН України, 2021. – 20 с.
 • Пащук, Л. В.  Державне регулювання інституційного розвитку підприємницьких екосистем в Україні [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Л. В. Пащук ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Київ : НАУ, 2021. – 40 с.
 • Ланиця, І. Ф.  Удосконалення товарознавчих властивостей посічених м'ясних напівфабрикатів з використанням продуктів переробки зерна амаранту [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / І. Ф. Ланиця ; 05.18.15 - товарознавство харч. продуктів. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 20 с.
 • Духницький, Б. В.  Регулювання імпорту агропродовольчої продукції в Україну [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Б. В. Духницький ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. гос-вом. – Київ : ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2021. – 34 с.
 • Шиян, Н. І.  Економічний механізм ефективного розвитку скотарства [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / Н. І. Шиян ; 08.00.03- економіка та упр. нац. госп-вом. – Біла Церква : БНАУ, 2021. – 38 с.
 • Ройко, О. М.  Удосконалення технології мармеладних виробів для спортсменів силових видів спорту [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн. наук / О. М. Ройко ; 05.18.16 - технологія харчової продукції. – Київ : НУХТ, 2021. – 21 с.
 • Гаврись, М. О.  Організація обліку та аналізу основних засобів на підприємствах України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / М. О. Гаврись ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2021. – 24 с.
 • Коритник, Л. П.  Облікове забезпечення управління бюджетними коштами закладів вищої освіти в умовах створення сервісної держави [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Л. П. Коритник ; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2021. – 40 с.
 • Шкуліпа, Л. В.  Концепції розвитку бухгалтерського обліку в контексті міжнародних стандартів фінансової звітності та інноваційних технологій [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон.наук. / Л. В. Шкуліпа ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2021. – 39 с.
 • Решетняк, О. І.  Теоретичні аспекти забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в Україні [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. І. Решетняк ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : НДЦІПР, 2021. – 40 с.
 • Саяпін, С. П.  Розвиток сільськогосподарського дорадництва на основі цифрової трансформації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / С. П. Саяпін ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НУБІП, 2021. – 22 с.
 • Сорочинська, Ю. С.  Удосконалення технології безглютенового хліба з використанням борошна з зерна сорго [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / Ю. С. Сорочинська ; 05.18.01 - технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. виробів та харч. концентратів. – Київ : НУХТ, 2021. – 19 с.
 • Рибчинський, Р. С.  Удосконалення технології виробництва кукурудзяних круп [Текст] : автореферерат дис. ...канд. техн. наук / Р. С. Рибчинський ; 05.18.02 - техологія зернових,бобових,круп'яних продуктів і комбікормів,олійних і луб'яних культур. – Київ : НУХТ, 2021. – 22 с.
 • Камінська, С. В.  Удосконалення технології швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів з використанням кріопротекції [Текст] : авторферат дис. ...канд. техн.наук / С. В. Камінська ; 05.18.16 - технологія харч. продукції. – Київ : НУХТ, 2021. – 21с.
 • Чорненька, Л. М.  Інструменти управління ризиками на організованому ринку сільськогосподарської продукції [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. М. Чорненька ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. гос-вом. – Житомир : ПНУ, 2021. – 20 с.
 • Лозова, Т. П.  Теоретико-методичні основи логістичного розвитку ринку плодово-ягідної продукції України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Т. П. Лозова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. гос-вом. – Одеса : ІПРЕЕД, 2021. – 20 с.
 • Трофименко, О. О.  Механізми інноваційного розвитку енергетичної сфери національної економіки в умовах індустрії 4.0 [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. О. Трофименко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. гос-вом. – Рівне : НУВГП, 2021. – 45 с.
 • Чайковська, М. П.  Забезпечення системи управління маркетинговими ІТ-проєктами в умовах цифрових трансформацій [Текст] : автореферат дис...д-ра екон. наук / М. П. Чайковська ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. гос-вом. – Одеса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2021. – 40 с.
 • Купріна, Н. М.  Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України на засадах її персистентної трансформації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. М. Купріна ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Ін-т пробл. ринк та екон.-екол. дослідж., 2021. – 40 с.
 • Чміль, Г. Л.  Методологія адаптивної поведінки суб'єктів споживчого ринку в умовах цифрової трансформації економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Г. Л. Чміль ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами ( за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2021. – 41 с.
 • Єрешко, Ю. О.  Інтелектуальна економіка: інноваційна і технологічна трансформація [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Ю. О. Єрешко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : НУВГП, 2021. – 44 с.
 • Недбалюк, І. Р.  Система бюджетного контролю: теорія та практика [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. Р. Недбалюк ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Одеса : ОНЕУ, 2021. – 20 с.
 • Іорга, С. М.  Управління оборотним капіталом підприємства в умовах ринкових трансформацій в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. М. Іорга ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Одеса : ОНЕУ, 2021. – 23 с.
 • Зленко, Н. В.  Формування фінансового механізму антикризового управління суб'єктом підприємництва [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. В. Зленко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2021. – 20 с.
 • Романіка, Т. К.  Динаміка та чинники молодіжного безробіття в умовах цифрової економіки [Текст] : Автореферат дис...канд.екон.наук / Т. К. Романіка ; 08.00.01- економічна теорія та історія економічної думки. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. – 16 с.
 • Коркач, Г. В.  Науково-практичне обгрунтування та розроблення технологій кондитерських виробів з синбіотиками [Текст] : автореферерат дис. ...д-ра техн. наук / Г. В. Коркач ; 05.18.01- технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – 40 с.
 • Дон, О. Д.  Оптимізація потоків міжнародної трудової міграції на світовому ринку праці [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. Д. Дон ; 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Дніпро : УМСФ, 2021. – 20 с.
 • Черевко, І. В.  Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / І. В. Черевко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ПНУ, 2021. – 40 с.
 • Кифяк, О. В.  Формування туристичних дестинацій у прикордонних західноукраїнських областях в контексті євроінтеграції [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. В. Кифяк ; 08.00.05 - розв. продукт. сил і регіон. економіка. – Тернопіль : ЗНУ, 2021. – 40 с.
 • Маслиган, О. О.  Теоретико-методологічні засади формування та розвитку туристично-рекреаційних кластерів у регіонах України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. О. Маслиган ; 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Львів : ДУ "ІРД ім. М.І. Долішнього", 2021. – 39 с.
 • Коротун, О. П.  Формування стратегії розвитку туристичної галузі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. П. Коротун ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2021. – 21с.
 • Тюріна, М. М.  Механізм управління основними засобами в умовах ефективного податкового планування на транспортних підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. М. Тюріна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДУІТ, 2021. – 20 с.
 • Тарашевський, М. М.  Організаційно-економічний механізм управління ризиками транспортних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. М. Тарашевський ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДУІТ, 2021. – 20 с.
 • Канєва, Т. В.  Формування та виконання бюджету у системі фінансово-економічних відносин [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / Т. В. Канєва ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 32 с.
 • Канєва, Т. В.  Формування та виконання бюджету у системі фінансово-економічних відносин [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук / Т. В. Канєва ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. консультант І.Я. Чугунов. – Київ, 2021. – 445 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 382-420. - Дод.: с. 421-445.
 • Тимощук, О. В.  Формування системи державного регулювання страхової діяльності [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / О. В. Тимощук ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 19 с.
 • Тимощук, О. В.  Формування системи державного регулювання страхової діяльності [Текст] : дис. ...канд. екон.наук / О. В. Тимощук ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит; наук. кер. І.Я. Чугунов. – Київ, 2021. – 225 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.- Дод.
 • Насібова, О. В.  Фінансове забезпечення соціального захисту населення [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / О. В. Насібова ; 08.00.08 -гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 35 с.
 • Насібова, О. В.  Фінансове забезпечення соціального захисту населення [Текст] : дис...д-ра екон.наук / О. В. Насібова ; 08.00.08 -гроші, фінанси і кредит; наук. консультант І.Я. Чугунов. – Київ, 2021. – 415 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 312-354.- Дод.
 • Коровій, В. В.  Фінансова політика держави як складова соціально-економічного розвитку країни [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. В. Коровій ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 32 с.
 • Палковський, Є. С.  Формування системи оцінки маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / Є. С. Палковський ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ЗНУ, 2021. – 20 с.
 • Кучерявий, А. М.  Бюджетна система України в умовах економічних перетворень [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. М. Кучерявий ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ПВНЗ "Європ. ун-т", 2021. – 20 с.
 • Кирилко, Н. М.  Організація виставкової діяльності в системі управління інноваційним розвитком підприємств легкої промисловості [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. М. Кирилко ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : КНУТД, 2021. – 21 с.
 • Дейнеко, О. Т.  Митне регулювання агропродовольчого ринку України в умовах посилення інтеграційних процесів [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. Т. Дейнеко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2021. – 20 с.
 • Кулаковська, Т. А.  Теоретико-методологічні засади антициклічного регулювання розвитку агропродовольчого сектору національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Т. А. Кулаковська ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 2021. – 41 с.
 • Юрченко, С. В.  Інвестиційне забезпечення процесу відтворення технічних ресурсів у сільському господарстві України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / С. В. Юрченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2021. – 21 с.
 • Свінарська, Г. Б.  Теоретико-методологічні засади інноваційних змін системи управління підприємством в умовах діджиталізації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Г. Б. Свінарська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 40 с.
 • Балацька, Н. Ю.  Методологія ціннісно-орієнтованого управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. Ю. Балацька ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2021. – 22 с.
 • Кралюк, М. О.  Формування споживних властивостей та експертиза саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно зв'язаному кисні [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. О. Кралюк ; 05.18.08 - товарознавство непрод. товарів. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 21 с.
 • Стефаник, М. П.  Формування та оцінювання споживних властивостей туристичного взуття [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / М. П. Стефаник ; 05.18.08 - товарознавство непрод. товарів. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 22 с.
 • Сікорський, О. О.  Реологічні властивості воднодисперсних лакофарбових матеріалів на основі силікатів [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / О. О. Сікорський ; 05.17.11 - технологія тугоплавких неметал. матеріалів. – Київ : НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського", 2021. – 24 с.
 • Васильєва, О. О.  Управління трудовим потенціалом аграрної сфери в умовах сталого розвитку [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. О. Васильєва ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – 20 с.
 • Литвин, К. В.  Державна політика формування людського капіталу в інноваційному розвитку національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. В. Литвин ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – 20 с.
 • Шапуров, О. О.  Формування інноваційного механізму забезпечення сталого розвитку промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. О. Шапуров ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя : КПУ, 2021. – 40 с.
 • Цимбалюк, С. М.  Організаційно-економічні засади сталого розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / С. М. Цимбалюк ; 08.00.05 - розв. продукт. сил і регіон. економіка. – Луцьк : ВНУ ім. Л.Українки, 2021. – 20 с.
 • Шкода, М. С.  Методологічні засади розвитку систем кластерного партнерства національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / М. С. Шкода ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "НАУ", 2021. – 36 с.
 • Шаповалов, Р. А.  Оцінка ефективності енергозберігаючих інновацій в забудові територій [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Р. А. Шаповалов ; 08.00.04 - економіка та упр.підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ЗНУ, 2021. – 20 с.
 • Омельяненко, В. А.  Національна інноваційна політика: інституційно-еволюційна методологія формування і стратегії реалізації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. А. Омельяненко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : Ін-т економіки промисловості НАНУ, 2021. – 44 с.
 • Польовик, В. В.  Вдосконалення технології самбуків з використанням плодово-ягідного купажного напівфабрикату [Текст] : авторферат дис. ...канд. техн.наук / В. В. Польовик ; 05.18.16 - технологія харч. продукції. – Київ : НУХТ, 2021. – 21с.
 • Бездушна, Ю. С.  Обліково-інформаційне забезпечення капіталізації потенціалу аграрного підприємництва і сільських територій: теорія, методологія,практика [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. С. Бездушна ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки" НААНУ, 2021. – 42 с.