^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

                1. Адасюк, І. П.  Облік та аналіз фінансової діяльності корпоративних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. П. Адасюк ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)230+У9(4Укр)300-93

А28

 

                2. Башна, І. М.  Маркетингові дослідження на ринку освітніх послуг [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / І. М. Башна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2015. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)49:Ч30/49

Б33

 

                3. Білоус, Н. М.  Корпоративні бізнес-моделі в стратегічному управлінні стійкістю страхових компаній [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / Н. М. Білоус ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Рівне : НУВГП, 2015. – 21с.

ББК  У9(4Укр)261.7+У261.7

Б61

 

                4. Бонецький, О. О.  Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / О. О. Бонецький ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2015. – 23 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-64

Б81

 

                5. Городничук, Н. В.  Управління якістю професійного розвитку персоналу промислового підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Н. В. Городничук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Красноармійськ : ДВНз "Донец. нац. техн. ун-т", 2015. – 23 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-64+У9(4Укр)305.5

Г70

 

                6. Кулаков, О. О.  Інвестиційне забезпечення ресурсозбереження на підприємстві [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Кулаков ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-56

К90

 

                7. Малашенко, Ю. А.  Інфраструктурно-інституційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. А. Малашенко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)298+У9(4Укр)39

М18

 

                8. Матюшіна, Ю. І.  Облік і контроль виробничих витрат в управлінні промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. І. Матюшіна ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2015. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)230+У052.9(4Укр)230-218

М35

 

                9. Мисліцька, Н. С.  Формування конкурентного середовища (інституційне забезпечення) [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / Н. С. Мисліцька ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : НДЕІ, 2015. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)0-984+Х9(4Укр)304

М65

 

                10. Назарова, К. О.  Синергія внутрішнього та зовнішнього аудиту [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / К. О. Назарова ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2015. – 40 с.

ББК  У052.9(4Укр)2-218+У052.2-218

Н19

 

                11. Поліщук, О. М.  Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Поліщук ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : Наук.-дослід. екон. ін-т, 2015. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)441.354

П50

 

                12. Проценко, А. В.  Формування системи інтеграції науки і виробництва в хмелярстві [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Проценко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. гос-вом. – Житомир : ЖНАУ, 2015. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)306.75+У9(4Укр)300-43

П84

 

                13. Сиротинська, Н. М.  Економічне оцінювання інновацій машинобудівних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. М. Сиротинська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2015. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55

С40

 

                14. Смолянюк, О. В.  Маркетингові комунікації в інтернеті[Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Смолянюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підп-вами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 19 с.

ББК  У9(4Укр)39

С51

 

                15. Терентьєва, О. В.  Організаційно-економічне забезпечення антикризової діяльності підприємств (за матеріалами підприємств з виробництва електродвигунів України) [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Терентьєва ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2015. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-933.1

Т35

 

                16. Шарапа, О. М.  Організаційно-економічні засади формування збутової політики сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Шарапа ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Біла Церква : БНАУ, 2015. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)321+У9(4Укр)320-59

Ш25

 

                17. Штибель, У. І.  Формування соціально-орієнтованої банківської системи України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / У. І. Штибель ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)261.1

Ш91

 

                18. Агаї, Аг Гаміш О.Н.  Прогнозування ризику банкрутства в промисловій та банківській сфері з використанням нечітких моделей та алгоритмів [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / Аг Гаміш О.Н. Агаї ; 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 20 с.

ББК  У.в661+У9(4Укр)290-933.1

А23

 

                19. Більовська, О. О.  Державне регулювання економіки України в контексті забезпечення її конкурентоспроможності в умовах глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Більовська ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-ом. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)0-18+У58

Б61

 

                20. Бондарчук, М. Ю.  Конкурентоспроможність суб'єкта малого бізнесу в роздрібній торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. Ю. Бондарчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)421.20-803+У9(4Укр)421.0-13

Б81

 

                21. Вишневська, В. С.  Економічний механізм інфляційного таргетування в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. С. Вишневська ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. і. Франка, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)262.681+У9(4Укр)262.1

В55

 

                22. Волощук, Л. О.  Теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованого управління інноваційним розвитком промислового підпртємства [Текст] : автореферат дис. ... д-ра. екон. наук / Л. О. Волощук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2016. – 44 с.

ББК  У9(4Укр)300-55+У049(4Укр-4Оде)

В68

 

                23. Голубка, В. М.  Механізми регулювання фармацевтичного ринку в Україні [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / В. М. Голубка ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)306.9

Г62

 

                24. Гончаренко, О. Г.  Управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. Г. Гончаренко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ОНПУ, 2016. – 38с.

ББК  Х9(4Укр)309+У9(4Укр)0-18

Г65

 

                25. Данилова, Н. В.  Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. В. Данилова ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2016. – 19 с.

ББК  У9(4Укр)298+У9(4)

Д18

 

                26. Жук, М. М.  Організаційно-економічний механізм активізації інноваційних процесів АПК України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. М. Жук ; 08.00.03- економіка та упр. нац. госп-вом. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2016. – 22 с.

ББК  У9(4Укр)320-55

Ж85

 

                27. Калінкін, Д. М.  Внутрішній аудит бюджетних установ в умовах реформування системи державного фінансового контролю [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Д. М. Калінкін ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)247+У9(4Укр)261.8

К17

 

                28. Космина, Ю. М.  Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Ю. М. Космина ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-64

К71

 

                29. Крупей, О. М.  Фіскальна консолідація: інструменти і перспективи запровадження в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Крупей ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)261.4+У9(4Укр)261.3

К84

 

                30. Кузьменко, О. В.  Економіко-математичне моделювання оцінювання та прогнозування розвитку перестрахового ринку [Текст] : автореферат дис ... д-ра екон. наук / О. В. Кузьменко ; 08.00.11 - мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 36 с.

ББК  У.в661+У261.7

К89

 

                31. Лисак, Г. Г.  Управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Г. Г. Лисак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТТ, 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)421.31+У9(4Укр)421.0-864

Л63

 

                32. Мачуга, Н. З.  Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук. / Н. З. Мачуга ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України, 2016. – 38 с.

ББК  У9(4Укр)49:Р11

М37

 

                33. Метелиця, В. М.  Розвиток бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. М. Метелиця ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2016. – 21 с.

ББК  У052.9(4Укр)232+У052.2р

М54

 

                34. Наконечна, Н. В.  Психологічні умови розвитку корпоративної культури вищого навчального закладу приватної форми власності [Текст] : автореферат дис. ...канд. психол. наук / Н. В. Наконечна ; 19.00.10 - організаційна психологія; екон. психологія. – Київ : ВНЗ "У-т економіки та права "Крок", 2016. – 20 с.

ББК  Ю94+Ю95

Н22

 

                35. Олініченко, К. С.  Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. С. Олініченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТТ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)421.21+У9(4Укр)421.0-42

О-54

 

                36. Паньків, Х. П.  Фінансовий механізм капіталізації банків в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Х. П. Паньків ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)262.1+У9(4Укр)268

П16

 

                37. Полуектова, Н. Р.  Моделювання механізмів розвитку інформаційних систем управління ресурсами підприємств [Текст] : автореферат дис ... д-ра екон. наук / Н. Р. Полуектова ; 08.00.11 - мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 36 с.

ББК  У.в661

П53

 

                38. Проценко, І. В.  Структурні зрушення у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. В. Проценко ; 08.00.02- світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНУ, 2016. – 20 с.

ББК  У584.3+У9(4Укр)43

П84

 

                39. Рожелюк, В. М.  Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. М. Рожелюк ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2016. – 39 с.

ББК  У052.9(4Укр)232+У052.232

Р62

 

                40. Розумович, Н. Ф.  Розробка фінансової стратегії у забезпеченні конкурентних переваг підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. Ф. Розумович ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-93

Р65

 

                41. Саричев, В. І.  Людський розвиток в системі державного регулювання: методологія та практика [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук. / В. І. Саричев ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : НДЕІ, 2016. – 40 с.

ББК  У9(4Укр)0-94+У9(4Укр)0-18+С56

С20

 

                42. Семенюк, Л. В.  Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. В. Семенюк ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛКА, 2016. – 21 с.

ББК  У052.9(4Укр)242.1+У9(4Укр)424.14

С30

 

                43. Сироватченко, Л. В.  Бухгалтерський облік і аналіз витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об'єктів [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. В. Сироватченко ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім В.Гетьмана", 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)247+У9(4Укр)45

С40

 

                44. Стойка, С. О.  Формування стратегії управління розвитком туристичної галузі в умовах економічної нестабільності [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук. / С. О. Стойка ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)49:Ч518-21

С89

 

                45. Сухотеріна, М. І.  Механізм соціальної відповідальності у стратегії корпоративного управління машинобудівного підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. І. Сухотеріна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2016. – 25 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-21

С91

 

                46. Том'юк, О. Я.  Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Я. Том'юк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 23 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-211.1

Т56

 

                47. Тубальцева, Н. П.  Мотивація фахівців до інноваційної діяльності на промислових підприємствах [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Н. П. Тубальцева ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2016. – 22 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55

Т81

 

                48. Харламова, О. В.  Методологія формування та архітектоніка транспарентної фінансової звітності [Текст] : автореферат дис... д-ра екон.наук / О. В. Харламова ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТТ, 2016. – 41 с.

ББК  У052.9(4Укр)2-15+У052.9(4Укр)230

Х21

 

                49. Чорнодід, І. С.  Методологічні засади забезпечення соціальної конкурентоспроможності України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / І. С. Чорнодід ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : НДЕІ, 2016. – 36 с.

ББК  У9(4Укр)0-984+У9(4Укр)0-94

Ч-75

 

                50. Штань, М. В.  Державна статистика управління спеціальними економічними зонами [Текст] : автореферат дис. ...канд. наук з держ. упр. / М. В. Штань ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2016. – 20 с.

ББК  У049(4Укр)611+У049(4Укр)0-18

Ш87

 


 

Іменний покажчик

 

 

 

Агаї А.Г.О.Н.

18,

Адасюк І.П.

1,

Башна І.М.

2,

Білоус Н.М.

3,

Більовська О.О.

19,

Бондарчук М.Ю.

20,

Бонецький О.О.

4,

Вишневська В.С.

21,

Волощук Л.О.

22,

Голубка В.М.

23,

Гончаренко О.Г.

24,

Городничук Н.В.

5,

Данилова Н.В.

25,

Жук М.М.

26,

Калінкін Д.М.

27,

Космина Ю.М.

28,

Крупей О.М.

29,

Кузьменко О.В.

30,

Кулаков О.О.

6,

Лисак Г.Г.

31,

Малашенко Ю.А.

7,

Матюшіна Ю.І.

8,

Мачуга Н.З.

32,

Метелиця В.М.

33,

Мисліцька Н.С.

9,

Назарова К.О.

10,

Наконечна Н.В.

34,

Олініченко К.С.

35,

Паньків Х.П.

36,

Поліщук О.М.

11,

Полуектова Н.Р.

37,

Проценко А.В.

12,

Проценко І.В.

38,

Рожелюк В.М.

39,

Розумович Н.Ф.

40,

Саричев В.І.

41,

Семенюк Л.В.

42,

Сироватченко Л.В.

43,

Сиротинська Н.М.

13,

Смолянюк О.В.

14,

Стойка С.О.

44,

Сухотеріна М.І.

45,

Терентьєва О.В.

15,

Том'юк О.Я.

46,

Тубальцева Н.П.

47,

Харламова О.В.

48,

Чорнодід І.С.

49,

Шарапа О.М.

16,

Штань М.В.

50,

Штибель У.І.

17,


 

 

Предметник покажчик

 

 

 

Бухгалтерский учет в промышленности Украины.Бухгалтерський облік у промисловості України

1, 8, 48,

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве Украины.Бухгалтерський облік у сільському господарстві України

33, 39,

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве.Бухгалтерський облік у сільському господарстві

39,

Бухгалтерский учет во внутренней торговле Украины.Бухгалтерський облік у внутрішній торгівлі України

42,

Бюджетный учет в Украине.Бюджетний облік в Україні

27, 43,

Внешнеэкономическая деятельность предприятий Украины.Совместные предприятия.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України.Спільні підприємства

7, 25,

Высшее образование в Украине.Вища освіта в Україні

2,

Городской транспорт Украины.Міський транспорт України

11,

Государственное страхование в Украине.Державне страхування в Україні

3,

Государственное страхование.Державне страхування

3, 30,

Государственные доходы в Украине.Державні доходи в Україні

29,

Государственный бюджет Украины.Державний бюджет України

29,

Гражданское и торговое право Украины.Семейное право Украины.Страховое право Украины.Цивільне і торгове право України.Сімейне право України.Страхове право України

9,

Инфляция в Украине.Інфляція в Україні

21,

Исправительно-трудовое право Украины.Виправно-трудове право України

24,

Капитальные вложения в промышленность Украины.Инвестиции капитала.Капітальні вкладення в промисловість України.Інвестиції капіталу

6,

Конкурентоспособность страны.Конкурентоспроможність країни

9, 49,

Контроль и ревизия в Украине.Аудит.Контроль та ревізія в Україні.Аудит

10,

Контроль и ревизия в промышленности Украины.Аудит.Контроль та ревізія у промисловості України.Аудит

8,

Контроль и ревизия.Аудит.Контроль та ревізія.Аудит

10,

Концентрация производства в промышленности Украины.Производственная интеграция.Концентрація виробництва в промисловості України.Виробнича інтеграція

12,

Кредитная система Украины.Банки.Банковская деятельность.Кредитна система України.Банки.Банківська діяльність

21, 36,

Маркетинг в промышленности Украины.Маркетинг у промисловості України

46,

Материально-техническая база.Инновации в промышленности Украины.Матеріально-технічна база.Інновації в промисловості України

13, 22, 47,

Материально-техническая база.Инновации в сельском хозяйстве Украины.Матеріально-технічна база.Інновації в сільському господарстві України

26,

Материально-техническое снабжение сельского хозяйства Украины.Сбыт,реализация продукции.Матеріально-технічне постачання сільського господарства України.Збут,реалізація продукції

16,

Материальное благосостояние.Матеріальний добробут

41, 49,

Международные торговые отношения.Международный маркетинг.Міжнародні торгові відносини.Міжнародний маркетинг

38,

Международные финансовые отношения Украины.Міжнародні фінансові відносини України

36,

Международные экономические отношения .Міжнародні економічні відносини

19,

Менеджмент туризма Украины.Менеджмент туризму України

44,

Методика изучения и преподавания бухгалтерского учета.Методика вивчення та викладання бухгалтерського обліку

33,

Одесская обл.Одеська обл.

22,

Организация и техника розничной торговли Украины. Організація та техніка роздрібної торгівлі України

20,

Отчетность в Украине.Звітність в Україні

48,

Предпринимательство,бизнес в торговле Украины.Підприємництво,бізнес у торгівлі України

20,

Прибыль,рентабельность,доходность в торговле Украины.Коммерция.Прибуток,рентабельність,дохідність в торгівлі України.Комерція

31,

Психология отдельных видов деятельности.Отраслевая (прикладная) психология.Психологія окремих видів діяльності.Галузева (прикладна) психологія

34,

Региональные планы и программы Украины.Регіональні плани та програми України

50,

Рестораны Украины.Ресторани України

42,

Социальная психология.Соціальна психологія

34,

Социология сфер общественной жизни.Соціологія сфер суспільного життя

41,

Товарные запасы в торговле Украины.Товарні запаси в торгівлі України

35,

Труд в промышленности Украины.Праця в промисловості України

4, 5, 28,

Управление промышленностью Украины.Менеджмент.Управління промисловістю України.Менеджмент

45,

Финансовая система Украины.Фінансова система України

17,

Финансовое состояние в промышленности Украины:ликвидность,платежеспособность,санация,банкротство.Фінансовий стан у промисловості України:ліквідність,платоспроможність,санація,банкротство

15,

Финансовое состояние предприятия (фирмы) Украины:ликвидность,платежеспособность,санация,банкротство. Фінансовий стан підприємства (фірми) України:ліквідність,платоспроможність,санація,банкротство

18,

Финансовый контроль в Украине.Местные финансы.Фінансовий контроль в Україні.Місцеві фінанси

27,

Финансы в промышленности Украины.Фінанси в промисловості України

1, 40,

Эконометрика.Экономическое моделирование.Економетрика.Економічне моделювання

18, 30, 37,

Экономика Европы.Економіка Європи

25,

Экономика внешней торговли Украины.Економіка зовнішньої торгівлі України

38,

Экономика здравоохранения Украины.Економіка охорони здоров'я України

32,

Экономика информатики Украины.Економіка інформатики України

7, 14,

Экономика машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Украины.Економіка машинобудівної та металообробної промисловості України

4, 5, 6, 13, 15, 28, 40, 45, 46, 47,

Экономика медицинской промышленности Украины.Економіка медичної промисловості України

23,

Экономика мелиоративного хозяйства,водного хозяйства Украины.Економіка меліоративного господарства,водного господарства України

43,

Экономика металлургической промышленности Украины.Економіка металургійної промисловості України

5,

Экономика образования Украины.Економіка освіти України

2,

Экономика оптового предприятия Украины.Економіка оптового підприємства України

31,

Экономика отраслей пищевой промышленности Украины.Економіка галузей харчової промисловості України

12,

Экономика розничного торгового предприятия Украины.Економіка роздрібного торговельного підприємства України

35,

Экономика сельскохозяйственных предприятий Украины.Економіка сільськогосподарських підприємств України

16,

Экономическая география Украины в целом.Економічна географія України в цілому

50,

Экономическая политика.Экономическая самостоятельность.Економічна політика.Економічна самостійність

19, 24, 41,