^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Нові надходження авторефератів дисертацій за серпень 2017


Гункевич, М. Б.  Управління туристичним потенціалом у національній економіці України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. Б. Гункевич ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 20 с.
Ніколенко, Т. І.  Інноваційно-інвестиційний розвиток країн світового господарства в умовах інтернаціоналізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук. / Т. І. Ніколенко ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Маріуполь : МДУ, 2014. – 24 с.
Бублик, М. І.  Економічне оцінювання та державне регулювання техногенних збитків в національному господарстві [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / М. І. Бублик ; 08.00.03- економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2015. – 47 с.
Пефтієва, Ю. Є.  Макроекономічне планування в системі державного регулювання галузі охорони здоров'я [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / Ю. Є. Пефтієва ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України, 2016. – 21 с.
Аль-Газу, Алі А.М.  Маркетингова стратегія виходу українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Алі А.М. Аль-Газу ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Покровськ : ДВНЗ "Донец.нац.техн.ун-т", 2017. – 24 с.
Афтанділянц, В. Є.  Механізм розвитку ринку консалтингових послуг в Україні [Текст] : дис...канд. екон. наук / В. Є. Афтанділянц ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : КНУТТД, 2017. – 20 с.
Бабанська, О. В.  Транскордонне співробітництво України з країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Бабанська ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНУ ім. Т.Шевченка, 2017. – 20 с.
Базалійська, Н. П.  Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах контролінгу трудової поведінки [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Н. П. Базалійська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 21 с.
Білик, Р. Р.  Конкурентоспроможість регіонів України в системі зміцнення їх економічної безпеки [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / Р. Р. Білик ; 08.00.05 - розвиток продукт. сил і регіон. економіка. – Львів : ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАНУ", 2017. – 40 с.
Бучківська, У. Б.  Формування асортименту та якості платтяно-костюмних тканин з використанням нитки еластан [Текст]і : автореферат дис...канд. техн. наук / У. Б. Бучківська ; 05.18.08 - товарознавство непрод. товарів. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 23 с.
Вергун, М. О.  Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним потенціалом ВНЗ [Текст] : автореферат дис...канд. екон.наук / М. О. Вергун ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами ( за видами екон. діяльн.). – Київ : КНУТТД, 2017. – 23 с.
Волянська-Савчук, Л. В.  Формування та розвиток корпоративної культури на підприємствах машинобудування [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. В. Волянська-Савчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 21 с.
Гойхман, М. І.  Діагностика проблемних ситуацій та державне регулювання функціонування банківського сектору в Україні [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / М. І. Гойхман ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2017. – 40 с.
Гордєєва, Д. В.  Валютні ресурси у врівноваженні платіжного балансу України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Д. В. Гордєєва ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит. – Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2017. – 22 с.
Горіна, Г. О.  Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Г. О. Горіна ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Дніпро : ВНЗ "Ун-т ім. А. Нобеля", 2017. – 40 с.
Грецька, Н. А.  Регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції [Текст] : автореферат дис...канд. екон.наук / Н. А. Грецька ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАНУ", 2017. – 20с.
Гула, А. С.  Кредитування суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. С. Гула ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ДВНЗ "Ун-т банк.справи", 2017. – 23 с.
Гуменюк, І. Л.  Розвиток особистих селянських господарств в системі національної економіки [Текст] : автореферат дис... канд. екон. наук / І. Л. Гуменюк ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ІПК держ. служби зайнятості України, 2017. – 21 с.
Дащенко, Н. М.  Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих промислових підприємств [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / Н. М. Дащенко ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса : ОНПУ, 2017. – 24 с.
Денис, О. Б.  Фінансові передумови та наслідки корпоративних конфліктів в банківському секторі України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра. екон. наук / О. Б. Денис ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2017. – 39 с.
Докуніна, К. І.  Формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах комунального господарства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. І. Докуніна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНУ міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2017. – 22 с.
Доманова, О. В.  Споживні властивості смажених ковбас в модифікованих натуральних оболонках [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / О. В. Доманова ; 05.18.15 - товарознавство харч. продуктів. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 23 с.
Доманова, О. В.  Споживні властивості смажених ковбас в модифікованих натуральних оболонках [Текст] : дис...канд. техн. наук / О. В. Доманова ; 05.18.15 - товарознавство харч. продуктів; наук. кер. Л.Ю. Шубіна. – Київ, 2017. – 193 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 114-141. - Дод.
Зачоса, О. Д.  Управління розвитком людського капіталу в умовах формування економіки знань [Текст] : автореферат дис...канд. екон.наук / О. Д. Зачоса ; 08.00.07 - демографія, економіка праці, соц. економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.
Карасьова, Н. А.  Розвиток експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Н. А. Карасьова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки НАНУ", 2017. – 20 с.
Комаха, В. О.  Товарознавча оцінка акрилових водно-дисперсійних фарб з модифікованою крейдою [Текст] : дис...канд. техн. наук / В. О. Комаха ; 05.18.08 - товарознавство непрод. товарів; наук. кер. В. А. Свідерський. – Київ, 2017. – 170 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 145-158. - Дод.
Комаха, В. О.  Товарознавча оцінка акрилових водно-дисперсійних фарб з модифікованою крейдою [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / В. О. Комаха ; 05.18.08 - товарознавство непрод. товарів. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 24 с.
Кузнєцов, В. Ю.  Організаційно-економічне забезпечення енергоефективної поведінки промислового підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. Ю. Кузнєцов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.
Лебедєва, В. В.  Інституційні механізми диферсифікації, спеціалізації та агропромислової інтеграції: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. В. Лебедєва ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 37 с.
Лень, Т. І.  Маркетингові стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Т. І. Лень ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Херсон : ХНТУ, 2017. – 21 с.
Логінова, К. С.  Теоретико-методичне забезпечення оцінювання прихованих витрат [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. С. Логінова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 20 с.
Магомедов, М. С.  Формування системи адаптивного управління діяльністю коксохімічного підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. С. Магомедов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами ( за видами екон. діяльн.). – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 20 с.
Маліношевська, К. І.  Управління якістю обслуговування на підприємствах авіатранспорту [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / К. І. Маліношевська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", 2017. – 20 с.
Манжула, С. П.  Розробка та застосування розширених технологічних моделей в економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. П. Манжула ; 08.00.11 - мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.
Мартинова, Л. Б.  Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у забезпеченні соціально-економічних ефектів входження України до ЄС [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / Л. Б. Мартинова ; 08.00.07 - демографія, економіка праці, соц. економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 40 с.
Мартинова, Л. Б.  Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у забезпеченні соціально-економічних ефектів входження України до ЄС [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Л. Б. Мартинова ; 08.00.07- демографія,економіка праці,соціальна економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 40 с.
Мельніченко, О. І.  Психологічні чинники прийняття нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. психолог. наук. / О. І. Мельніченко ; 19.00.10 - орг. психологія; екон. психологія; наук. кер. В.М. Корольчук. – Київ, 2017. – 245 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 189-211. - Дод.
Мельніченко, О. І.  Психологічні чинники прийняття нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу [Текст] : автореферат дис. ... канд. психолог. наук. / О. І. Мельніченко ; 19.00.10 - орг. психологія; екон. психологія. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 19 с.
Миськовець, Н. П.  Розвиток екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. П. Миськовець ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Рівне : НУВГП, 2017. – 20 с.
Мохаммад, Кхір Фалах Щ Алькадейх  Регламентація трудових процесів на будівельних підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Кхір Фалах Щ Алькадейх Мохаммад ; 08.00.04 - економіка та упр.підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНУ радіоелектроніки, 2017. – 21 с.
Мошковська, О. А.  Управлінський облік на молокопереробних підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. А. Мошковська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2017. – 40 с.
Мошковська, О. А.  Управлінський облік на молокопереробних підприємствах [Текст] : дис. ...д-ра екон. наук / О. А. Мошковська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. консультант М.М. Бенько. – Київ, 2017. – 529 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 379-444. - Дод.
Огневий, В. О.  Формування напрямів трансформаційних змін на підприємствах автомобільного транспорту [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. О. Огневий ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2017. – 20 с.
Осадча, Т. С.  Бухгалтерський облік та аналіз ренти: теорія і методологія (Текст) : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Т. С. Осадча ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 36 с.
Павлюк, Л. І.  Механізми розвитку підприємництва в умовах дисбалансів функціонування внутрішнього ринку [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. І. Павлюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ПВНЗ "Львів.ун-т бізнесу та права", 2017. – 22 с.
Павловські, Г.  Розвиток системи управлінської діагностики підприємства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / Г. Павловські ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", 2017. – 21 с.
Панадій, О. П.  Управлінський облік у сільськогосподарських підприємствах в умовах сучасних інституційних перетворень [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. П. Панадій ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2017. – 21 с.
Погоріла, В. М.  Оцінка кредитоспроможності банку на ринку міжбанківського кредитування [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. М. Погоріла ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ПВНЗ "Європ. ун-т", 2017. – 21 с.
Поклонська, Л. С.  Формування рекламної стратегії продукції виробничо-технічного призначення [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. С. Поклонська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 20 с.
Пономарьов, Д. Е.  Формування і оцінка стійкого фінансового розвитку підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Д. Е. Пономарьов ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ПВНЗ "Європ. ун-т", 2017. – 20 с.
Постова, В. В.  Формування системи стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / В. В. Постова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.
Присакар, І. І.  Інформаційні технології в маркетинговій діяльності підприємств ресторанного господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. / І. І. Присакар ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. С.В. Мельниченко. – Київ, 2017. – 371 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 71-80.- Дод.
Присакар, І. І.  Інформаційні технології в маркетинговій діяльності підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / І. І. Присакар ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2017. – 23 с.
Пустовгар, С. А.  Теоретико-методичне забезпечення діагностики неплатоспроможності підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / С. А. Пустовгар ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Харків : ХНЕУ, 2017. – 20 с.
Редько, М. С.  Стратегічна реструктуризація аграрних підприємств в умовах глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. С. Редько ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.
Ржевська, Н. В.  Формування правової компетентності майбутніх бакалаврів з товарознавства і торговельного підприємництва у процесі професійної підготовки [Текст] : автореферат дис. ...канд. пед. наук / Н. В. Ржевська ; 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмел.держ. пед.ун-т ім. Г.Сковороди", 2017. – 22 с.
Рибакова, О. А.  Облік і контроль біологічних перетворень в птахівництві [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / О. А. Рибакова ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки"НААНУ, 2017. – 24 с.
Сенищ, П. М.  Банківська діяльність в реалізації державної політики економічного зростання України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / П. М. Сенищ ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2017. – 40 с.
Скібіна, Т. І.  Оцінювання ефективності управління підприємствами із надання комплексу комунальних послуг [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / Т. І. Скібіна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Херсон : ХНТУ, 2017. – 20 с.
Скоцик, В. Є.  Організаційно-економічний механізм формування та функціонування ринку сільськогосподарської техніки України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. Є. Скоцик ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 40 с.
Скорина, Т. М.  Прогнозування міжнародної конкурентоспроможності готельних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. М. Скорина ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Рівне : НУВГП, 2017. – 20 с.
Собко, О. М.  Теоретико-методологічні домінанти розвитку інтелектуального капіталу в процесі креації вартості підприємства [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. М. Собко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 36 с.
Солов'янчик, А. В.  Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг( за матеріалами підприємств ринку туристичних послуг України) [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Солов'янчик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана", 2017. – 20 с.
Старова, Ю. В.  Психологічний супровід професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу [Текст] : дис. ... канд. психолог. наук. / Ю. В. Старова ; 19.00.10 - орг. психологія; екон. психологія; наук. кер. М.С. Корольчук. – Київ, 2017. – 256 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 170-198. - Дод.
Старова, Ю. В.  Психологічний супровід професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу [Текст] : автореферат дис. ... канд. психолог. наук. / Ю. В. Старова ; 19.00.10 - орг. психологія; екон. психологія. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 19 с.
Судин, Ю. А.  Облік і аналіз гудвілу підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. А. Судин ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.
Тадеєва, Н. В.  Сумлінна ділова практика корпорацій в системі соціального партнерства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Н. В. Тадеєва ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Рівне : НУВГП, 2017. – 20 с.
Тарасова, Т. О.  Обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитокм підприємств торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Т. О. Тарасова ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТТ, 2017. – 40 с.
Трухачова, К. В.  Забезпечення збалансованої результативності господарської діяльності підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. В. Трухачова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Херсон : ХНТУ, 2017. – 20 с.
Турило, А. А.  Управління інноваційним розвитком підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / А. А. Турило ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", 2017. – 36 с.
Хадарцев, О. В.  Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Хадарцев ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-ом. – Покровськ : ДВНЗ "ДНТУ", 2017. – 22 с.
Чернецька, О. В.  Управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / О. В. Чернецька ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2017. – 22 с.
Чжан, Хаоюй  Забезпечення кадрової безпеки підприємств промисловості в умовах конфліктного середовища [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Хаоюй Чжан ; 21.04.02 - екон. безпека суб'єктів госп. діяльн.(екон.науки.). – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 20 с.
Чудак, В. В.  Інституційний механізм реалізації конкурентної політики держави [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Чудак ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 24 с.
Чудак, В. В.  Інституційний механізм реалізації конкурентної політики держави [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / В. В. Чудак ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки; наук. кер. В.А. Романенко. – Київ, 2017. – 196 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 165-182. - Дод.
Швець, О. В.  Контроль та способи мінімізації кредитного ризику банку [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Швець ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2017. – 21 с.
Швець, О. О.  Роль брендингу в забезпеченні успішного функціонування підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Швець ; 08.00.04 - економіка та упр. підприєсмствами (за видами екон. діяльн.). – Херсон : ХНТУ, 2017. – 20 с.
Штирхун, Х. І.  Державне регулювання ринку органічної продукції в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Х. І. Штирхун ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21 с.
Ялдін, І. В.  Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку металургійної галузі України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / І. В. Ялдін ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : наук.-дослід.центр індустр.пробл. розв. НАНУ, 2017. – 40 с.