^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

•    Потишняк, О. М.  Відносно використання кількісних елементів методу дослідження процесів формування характеристик якості у системах управління рівня якості продукції / О. М. Потишняк. – C. 32-34.
•    Авдєєва, О. М.  Соціально-економічні важелі державного регулювання інноваційного розвитку освіти в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Авдєєва ; 08.00.03- економіка та упр. нац. госп-вом. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.
•    Артемчук, Т. О.  Трансформація організаційної структури підприємств природних монополій [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. О. Артемчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.
•    Булеца, Н. В.  Стимулювання соціально-економічного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. В. Булеца ; 08.00.05 - розвиток продуктив. сил і регіон. економіка. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 2017. – 20 с.
•    Глушко, Г. М.  Механізми регулювання портової діяльності (в умовах кризи) [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Г. М. Глушко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 2017. – 20 с.
•    Грицик, Л. Ю.  Студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянської України (друга половина XIX- початок XX ст.): історіографія [Текст] : автореферат дис...канд. іст. наук / Л. Ю. Грицик ; 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельн.держ.пед. ун-т ім. Г. Сковороди", 2017. – 21 с.
•    Карапетян, О. А.  Стратегічне підвищення потенціалу розвитку вугледобувних підприємств [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / О. А. Карапетян ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.
•    Качуровський, С. В.  Механізми управління логістикою складування підприємств АПК [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. В. Качуровський ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.
•    Козлянченко, О. М.  Антикризове регулювання сільськогосподарського машинобудування в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Козлянченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. гос-вом. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 22 с.
•    Коломіна, О. Б.  Організаційні засади управління інтелектуальним капіталом виробничого підприємства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / О. Б. Коломіна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2017. – 24 с.
•    Конрад, Ю. В.  Інтеграція національних підприємств у міжнародні виробничі мережі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. В. Конрад ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 24 с.
•    Луценко, І. О.  Управління сталим розвитком сільських територій України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. О. Луценко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац.госп-вом. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 23 с.
•    Мироненко, К. С.  Економічне оцінювання реінжинірингу бізнес-процесів на інноваційно-активних промислових підприємствах [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / К. С. Мироненко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2017. – 24 с.
•    Патряк, О. Т.  Облік і контроль корпоративних прав телекомунікаційних підприємств [Текст] : авторефрат дис...канд. екон. наук / О. Т. Патряк ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.
•    Поляк, К. Ю.  Бухгалтерський облік та економічний аналіз наслідків надзвичайних ситуацій [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / К. Ю. Поляк ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 20 с.
•    Ребриш, Б. Ю.  Правове регулювання зобов'язань, що виникають внаслідок недобросовісної конкуренції, в міжнародному приватному праві [Текст] : автореферат дис...канд. юрид. наук / Б. Ю. Ребриш ; 12.00.03 - цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право. – Харків : НЮУ ім. Я. Мудрого, 2017. – 20 с.
•    Співаков, І. І.  Адміністративно-правове регулювання виборчих відносин в Україні [Текст] : автореферат дис...канд. юрид. наук / І. І. Співаков ; 12.00.07 - адмін. право і процес; фін. право; інформ. право. – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2017. – 20 с.
•    Судомир, М. Р.  Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. Р. Судомир ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Мелітополь : ТДАУ, 2017. – 23 с.
•    Трушкіна, Н. В.  Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. В. Трушкіна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : Ін-т економіки пром-сті НАНУ, 2017. – 28 с.
•    Ус, С. І.  Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств в нестабільному ринковому середовищі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. І. Ус ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2017. – 22 с.
•    Чернова, В. В.  Контролінг в Управлінні вартістю підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон.наук / В. В. Чернова ; 08.00.04-економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 20 с.
•    Чернишов, О. Ю.  Формування системи управління економічним розвитком малого міста [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Ю. Чернишов ; 08.00.05 - розвиток продукт. сил і регіон. економіка. – Покровськ : ДВНЗ "ДНТУ", 2017. – 21 с.
•    Яковлєва, Ю. В.  Розвиток комплексу соціально-економічних методів управління машинобудівними підприємствами [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. В. Яковлєва ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.