^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Зварич, І. М.  Теоретичні і методичні засади оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США [Текст] : автореферат дис...д-ра пед.наук / І. М. Зварич ; 13.00.01 -загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2014. – 19 с.
Бабовал, Н. Р.  Формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / Н. Р. Бабовал ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.
Бондар, В. В.  Інноваційне оновлення транспортної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / В. В. Бондар ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Причорномор. НДІ економіки та інновацій, 2017. – 20 с.
Величко, В. А.  Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерству на паливно-енергетичних підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. А. Величко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 21 с.
Волошенюк, І. Є.  Організація бухгалтерського обліку податкових розрахунків і платежів [Текст] : автореферат дис...канд.екон. наук / І. Є. Волошенюк ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2017. – 24 с.
Воронко, Р. М.  Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України [Текст] : автореферат дис...д-ра.екон. наук / Р. М. Воронко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2017. – 39 с.
Вострякова, В. І.  Удосконалення логістичної системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. І. Вострякова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 21 с.
Гайденко, С. М.  Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. М. Гайденко ; 08.00.04 - економіка та упр.підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 21 с.
Захаров, В. С.  Фінансове забезпечення розвитку енергетичного сектора України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. С. Захаров ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 21 с.
Захаров, В. С.  Фінансове забезпечення розвитку енергетичного сектора України [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / В. С. Захаров ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит екон. науки; наук. кер. М.В. Тарасюк. – Київ, 2017. – 212 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 174-198. - Дод.
Капталан, С. М.  Організаційно-екномічне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. М. Капталан ; 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.
Ковшик, В. І.  Управління логістичними витратами машинобудівних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. І. Ковшик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 20 с.
Король, С. Я.  Обліково-інформаційне забезпечення управління соціально-відповідальним підприємством [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / С. Я. Король ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2017. – 41 с.
Король, С. Я.  Обліково-інформаційне забезпечення управління соціально-відповідальним підприємством [Текст] : дис. ...д-ра екон. наук / С. Я. Король ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. консультант А.А. Мазаракі. – Київ, 2017. – 638 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 412-482. - Дод.: с.484-638.
Крутогорський, Я. В.  Механізм стимулювання впровадження технологій енергозбереження на промислових підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Я. В. Крутогорський ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.
Лебідь, В. С.  Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення аграрного виробництва [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук. / В. С. Лебідь ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.
Лошенюк, О. В.  Регулювання міжнародної трудової міграції [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / О. В. Лошенюк ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 24 с.
Лошенюк, О. В.  Регулювання міжнародної трудової міграції [Текст] : дис...канд. екон. наук / О. В. Лошенюк ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини; наук. кер. Т.М. Мельник. – Київ, 2017. – 220 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.
Онищенко, С. В.  Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації[Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / С. В. Онищенко ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит. – Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2017. – 39 с.
Приймук, О. О.  Психологічні умови формування професійних якостей здобувачів вищої освіти [Текст] : автореферат дис. ... канд. психолог. наук. / О. О. Приймук ; 19.00.10 - орг. психологія; екон. психологія. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 20 с.
Приймук, О. О.  Психологічні умови формування професійних якостей здобувачів вищої освіти [Текст] : дис. ... канд. психолог. наук. / О. О. Приймук ; 19.00.10 - орг. психологія; екон. психологія; наук. кер. В.М. Корольчук. – Київ, 2017. – 331 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с.192-224. - Дод.: с. 225-331.
Саух, І. В.  Стратегічний аналіз фінансового потенціалу туристичного підприємства: теорія, методологія, організація [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. В. Саух ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 40 с.
Степанова, Г. М.  Фінансове регулювання економічного розвитку країни [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Г. М. Степанова ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 20 с.
Степанова, Г. М.  Фінансове регулювання економічного розвитку країни [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Г. М. Степанова ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. кер. І.Я. Чугунов. – Київ, 2017. – 232 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.
Удовенко, А. О.  Оцінювання підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва [Текст] : Автореферат дис...канд.екон.наук / А. О. Удовенко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац.госп-вом. – Харків : НАНУ НДЦІПР, 2017. – 20 с.
Шут, С. О.  Сучасні механізми інвестування будівельної галузі України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / С. О. Шут ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Причорномор. НДІ економіки та інновацій, 2017. – 20 с.