^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


•    Олійник, А. А.  Трансформація національних валютних систем в умовах інституційної глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. А. Олійник ; 08.00.02- світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21 с.
•    Олійник, А. А.  Трансформація національних валютних систем в умовах інституційної глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. А. Олійник ; 08.00.02- світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21 с.
•    Олійник, А. А.  Трансформація національних валютних систем в умовах інституційної глобалізації [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / А. А. Олійник ; 08.00.02- світове госп-во і міжнар. екон. відносини; наук. кер. І.В. Педь. – Київ, 2018. – 260 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 214-233. - Дод.
•    Паламар, В. А.  Формування безпечності натуральних шкір з використанням монтморилоніту [Текст] : автореферерат дис...канд. техн. наук / В. А. Паламар ; 05.18.08 - товарознавство непрод. товарів (техн.науки). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 22 с.
•    Оксенюк, С. Г.  Кластеризація промисловості в забезпечення економічної безпеки держави [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. Г. Оксенюк ; 21.04.02 - екон. безпека держави (екон. науки). – Київ : ВНЗ ун-т економіки та права "Крок", 2018. – 24 с.
•    Мінчак, Н. Д.  Розвиток та використання персоналу підприємств з виробництва мінеральних вод [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. Д. Мінчак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПАТ"ВНЗ"МАУП", 2018. – 22 с.
•    Цетнар, Л. О.  Інтегровані маркетингові комунікації підприємств виробників спортивних товарів [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Л. О. Цетнар ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.
•    Данкевич, В. Є.  Розвиток земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. Є. Данкевич ; 08.00.03 - економіка та упр. госп-вом. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 40 с.
•    Савчук, В. А.  Маркетингове управління органічним сектором аграрної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. А. Савчук ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ЖНАУ, 2018. – 21 с.
•    Білоус, Л. Й.  Управління підготовкою робітничих кадрів для підприємств харчової галузі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. Й. Білоус ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.
•    Юхименко-Назарук, І. А.  Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / І. А. Юхименко-Назарук ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 40 с.
•    Лазаришин, А. В.  Аналітичне забезпечення управління діяльністю автотранспортних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Лазаришин ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана", 2018. – 20с.
•    Олійник, В. С.  Бухгалтерський облік і контроль виплат працівникам: теорія, методика, практика (на прикладі кримінально-виконавчих установ) [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. С. Олійник ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2018. – 21 с.
•    Говорко, О. В.  Підвищення соціально-демографічного потенціалу за умов реформування системи охорони здоров'я населення [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / О. В. Говорко ; 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціал. економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21 с.