^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


•    Адміністративно-правове регулювання в Україні: проблеми та тенденції [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: В.М.Марчук (кер.НДР), Т.О..Гуржій, А.В.Гуржій, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 129 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 111-118.-Дод.
•    Аудит як механізм захисту інтересів суб'єктів суспільно-економічних відносин [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (остаточний) / кол. авт.: О.В.Катрич (кер.НДР), К.О.Назарова, І.С.Несходовський, та ін. ; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 106 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 85-105 .- Дод.
•    Юрчак, Е. В.  Бренд-менеджмент мереж ресторанного господарства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Е. В. Юрчак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21 с.
•    Юрчак, Е. В.  Бренд-менеджмент мереж ресторанного господарства [Текст] : дис...канд. екон. наук / Е. В. Юрчак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. Є.В. Ромат. – Київ, 2018. – 339 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 197-234. - Дод.
•    Леськів, О. А.  Державне регулювання ринку маркетингових комунікацій в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. А. Леськів ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 21 с.
•    Франчук, О. П.  Державне регулювання ринку телекомунікаційних послуг в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. П. Франчук ; 08.00.03 - економіка та упр. нац.госп-вом. – Одеса : Причорномор.нді економіки та інновацій, 2018. – 20 с.
•    Головко, О. П.  Державне регулювання розвитку будівельної галузі України [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / О. П. Головко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Причорномор. н.-ді економіки та інновацій, 2018. – 20 с.
•    Задоя, О. А.  Державне регулювання трансформації заощаджень в інвестиції [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. А. Задоя ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Дніпро : ВНЗ "Ун-т ім. А.Нобеля", 2018. – 21 с.
•    Лаврук, В. В.  Економічна модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. В. Лаврук ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 40 с.
•    Економічне обгрунтування інноваційних проектів розвитку торговельних підприємств [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: І.В.Височин (кер.), І.О.Бланк, О.В.Нагорнюк, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 276 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 258-276.
•    Лисичко, А. М.  Економічний аналіз лісогосподарської діяльності [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / А. М. Лисичко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 20 с.
•    Дзюбенко, О. М.  Економічний аналіз фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / О. М. Дзюбенко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 21 с.
•    Буринська, О. І.  Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон. наук. / О. І. Буринська ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2018. – 20 с.
•    Сказко, Ю. А.  Запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів[Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Сказко ; 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконавче право. – Київ : ВНЗ "Нац. акад.упр.", 2018. – 20 с.
•    Бєлякова, О. В.  Інноваційний розвиток національної економіки: механізм взаємодії бізнесу, науки і влади [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. В. Бєлякова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 40 с.
•    Бородіна, О. С.  Комплементарний розвиток аграрної сфери України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук. / О. С. Бородіна ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ДУ"Ін-т економіки та прогнозування НАНУ", 2018. – 20 с.
•    Орлов, Ю. В.  Кримінально-правова характеристика злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (ст.158-2 КК України) [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Орлов ; 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконавче право. – Київ : ВНЗ "Нац. акад.упр.", 2018. – 20 с.
•    Мельниченко, В. Л.  Кримінально-правова характеристика злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст.250 КК України) [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / В. Л. Мельниченко ; 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконавче право. – Київ : ВНЗ "Нац. акад.упр.", 2018. – 20 с.
•    Методологія аудиту фінансової звітності суб'єктів підприємства [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / авт.: О.Л.Шерстюк (кер.НДР), ; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 115 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 82-90 .- Дод.
•    Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол.авт.: А.В.Алексєєва (кер.НДР), А.П.Шаповалова, Н.І.Морозова та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 130 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 92-96 .- Дод.
•    Закревська, О. Ю.  Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Ю. Закревська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21 с.
•    Закревська, О. Ю.  Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / О. Ю. Закревська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. кер. В.В. Сопко. – Київ, 2018. – 21 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 181-189. - Дод.
•    Копчикова, І. Н.  Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. Н. Копчикова ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с.
•    Копчикова, І. Н.  Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / І. Н. Копчикова ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. кер. К.О. Назарова. – Київ, 2018. – 269 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці кожного розд.
•    Турчинова, Ю. С.  Оцінювання та забезпечення досягнення економічних результатів діяльності підприємства (за матеріалами машинобудівних підприємств України) [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. С. Турчинова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2018. – 20 с.
•    Зуєва, О. В.  Оцінювання фінансового потенціалу банку [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Зуєва ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 21с.
•    Костюк, Т. О.  Пріоритети економічної безпеки сільського господарства України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. О. Костюк ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2018. – 21 с.
•    Психологічні особливості самовизначення особистості в торговельній сфері [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.С.Корольчук (кер.НДР), В.М.Корольчук, С.М.Миронець, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 186 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 120-138.- Дод.
•    Носатов, І. К.  Регулювання сфери інформаційних технологій в національній економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. К. Носатов ; 08.00.03 - економіка та упр. нац.госп-вом. – Одеса : Причорномор.нді економіки та інновацій, 2018. – 20 с.
•    Котляревський, О. В.  Регуляторне забезпечення мотиваційного механізму розвитку підприємницької діяльності в економіці України[Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / О. В. Котляревський ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ОНПУ, 2018. – 24 с.
•    Демченко, О. В.  Ресурсний потенціал аграрних підприємств та стратегія його використання в умовах мінливого економічного середовища [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Демченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.
•    Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку України [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (остаточний) / кол. авт.: В.АРоманеко (кер.НДР), В.Д.Лагутін, Н.А.Малиш, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 77 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 63-77.
•    Бачо, Р. Й.  Розвиток ринків небанківських фінансових послуг (аналітичний та інституційний аспекти) [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / Р. Й. Бачо ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 40 с.
•    Логоша, Р. В.  Розвиток ринку овочевої продукції в Україні: теорія, методологія, практика [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук. / Р. В. Логоша ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 40 с.
•    Череп, О. Г.  Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. Г. Череп ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ ім. І. Пулюя, 2018. – 40 с.
•    Розроблення технологій кулінарної продукції і раціонів оздоровчого харчування [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.Ф.Кравченко (кер.НДР), П.О.Карпенко, Л.В.Левандовський, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 215 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 210-215.
•    Соціально-відповідальна поведінка торговельних підприємств в Україні [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.А.Міненко (кер.НДР), С.І.Бай, І.П.Миколайчук, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 353 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 306-326.-Дод.
•    Висоцький, О. О.  Стратегічне управління економічною безпекою підприємств машинобудування [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Висоцький ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПВНЗ "Європ. ун-т", 2018. – 20 с.
•    Бойченко, В. М.  Стратегічні засади діяльності банків на кредитно-інвестиційному ринку у посткризовий період [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. М. Бойченко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Суми : СДУ, 2018. – 21с.
•    Дмитриченко, М. І.  Сучасні механізми державного регулювання транспортної галузі України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. І. Дмитриченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : Причорномор. н.-д.і. економіки та інновацій, 2018. – 20 с.
•    Теоретико-методологічні засади формування якості лакофарбових матеріалів на основі вітчизняної сировини [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол.авт.: Н.В.Мережко (кер.НДР), Т.А.Караваєв, О.Г.Золотарева та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 160 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 123-134.- Дод.
•    Винниченко, Н. В.  Трансформація бюджетного менеджменту в умовах реформування сектору публічних фінансів в Україні [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Н. В. Винниченко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Суми : СДУ, 2018. – 37 с.
•    Удосконалення методолгії і організації обліку, аудиту, аналізу та статистики економічних та фінансових явищ та процесів [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу / кол.авт.: Р.М.Моторин (кер.НДР), А.А.Ісаєва, В.С.Муковіз та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 99 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 85-91.- Дод.
•    Управління банківськими ризиками в умовах фінансової глобалізації [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (остаточний) / кол. авт.: Н.П.Шульга (кер.НДР), Л.А.Гербич, Т.М.Гордієнко, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 409 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 334-361.- Дод.
•    Головчук, Ю. О.  Управління інноваційним потенціалом підприємства на основі маркетингу взаємодії [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. О. Головчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 20 с.
•    Круглякова, В. В.  Управління інноваційним потенціалом суб'єктів господарювання харчової промисловості України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Круглякова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 20 с.
•    Управління інтеграційними процесами туристичних підприємств [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.В.Босовська (кер.НДР), С.В.Мельниченко, М.Г.Бойко, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 181 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 145-181.
•    Управління кластерною організацією підприємств торгівлі [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: А.Ю.Присяжнюк (кер.НДР), С.І.Бай, І.П.Миклайчук., та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 253 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 241-253.
•    Управління конкурентоспроможністю підпиємств торгівлі [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: Г.Т.П'ятницька (кер.НДР), В.М.Жуковська, К.В.Яцишина, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 205 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 183-205.
•    Бочан, В. І.  Управління стійкістю грошового обігу в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. І. Бочан ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – 21 с.
•    Управління формуванням цінності підприємства торгівлі [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (остаточний) / кол. авт.: О.В.Нагорнюк (кер.НДР), І.О.Бланк, І.І.Короп, Т.В.Головко; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 122 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 115-122.
•    Управління ціноутворенням туристичних підприємств [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: Н,О.Сагалкова (кер.НДР), Т.І.Ткаченко, Ю.Б.Забалдіна, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 378 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 271-298.- Дод.
•    Фінансова політика в умовах економічних перетворень [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: І.Я.Чугунов (кер.НДР), М.В.Тарасюк, Т.М.Вороліб, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 407 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 395-407.
•    Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку України [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: М.А.Міненко (кер.НДР), С.І.Бай, І.П.Миколайчук, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 353 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 306-326.-Дод.
•    Ащеулова, О. М.  Формування внутрішніх економічних резервів вугледобувних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Ащеулова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПВНЗ "Європ. ун-т", 2018. – 20 с.
•    Личук, Л. І.  Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. І. Личук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 22 с.
•    Гузь, Д. О.  Формування стратегії забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств туристичної сфери [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Д. О. Гузь ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Херсон : ХНТУ, 2018. – 20 с.
•    Печенюк, А. П.  Формування стратегії розвитку сільського зеленого туризму [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. П. Печенюк ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 20 с.
•    Функціональні особливості та перспективи розвитку оптової торгівлі [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (остаточний) / кол. авт.: Н.Б.Ільченко (кер.НДР), Д.В.Кочубей, Г.В.Кулік, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 102 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 88-110.- Дод.