^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

                1. Абрамова, М. В.  Механізм оцінювання впливу воєнно-економічної складової на стан економічної безпеки національного господарства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. В. Абрамова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)0-98

А16

 

                2. Анісімова, М. В.  Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. В. Анісімова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55

А68

 

                3. Бак, Г. О.  Технологічні ресурси транснаціональних корпорацій як джерело інноваційно-інвестиційної модернізації економічної України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Г. О. Бак ; 08.00.03 - економіка та упр. наці. госп-вом. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)298+У9(5Кор)

Б19

 

                4. Бирка, М. І.  Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. І. Бирка ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 25 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)268

Б64

 

                5. Божко, Т. В.  Формування споживних властивостей десертних емульсійних крем-лікерів [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / Т. В. Божко ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 23 с.

ББК  Л87-9+Л873

Б76

 

                6. Бонарев, В. В.  Моделювання облікового процесу трансакційних витрат та їх аналіз [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Бонарев ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)230+У052.9(4Укр)230-218

Б81

 

                7. Бурсов, Р. В.  Економічне стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Р. В. Бурсов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПрАТ "ВНЗ "МАУП, 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-21

Б91

 

                8. Данилова, Ю. Ю.  Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. Ю. Данилова ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. системи. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 21 с.

ББК  У262.1+У9(4)+У9(4Укр)268

Д18

 

                9. Задерецька, Р. І.  Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Р. І. Задерецька ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 25 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-93

З-15

 

                10. Ільчук, П. Г.  Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / П. Г. Ільчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)298

І-48

 

                11. Коноплянникова, М. А.  Управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. А. Коноплянникова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)300-211.1+Д17

К64

 

                12. Кравченко, О. М.  Регуляторні механізми у забезпеченні ефективності ресторанного господарства України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Кравченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ОНПУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)424.14

К78

 

                13. Кривоногова, І. Г.  Підвищення інноваційно-інвестиційної активності промислового підприємства в трансформаційній економіці [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / І. Г. Кривоногова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55+У9(4Укр)300-56

К82

 

                14. Ланженко, Л. О.  Розробка технології твердого сиру функціонального призначення [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / Л. О. Ланженко ; 05.18.04 - технологія м'ясн., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 20 с.

ББК  Л958+Р123.0

Л22

 

                15. Лозова, Т. М.  Наукове обгрунтування збереженості борошняних кондитерських виробів з антиоксидантними властивостями [Текст] : автореферат дис. ...д-ра техн. наук / Т. М. Лозова ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів;. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 46 с.

ББК  Л86-9+Л865

Л72

 

                16. Любенко, А. М.  Трансформація контролю діяльності суб'єктів державного сектору економіки до міжнародних стандартів [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / А. М. Любенко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 36 с.

ББК  У052.9(4Укр)247+У9(4Укр)261.8+У052.247

Л93

 

                17. Малик, О. В.  Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Малик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-93-21

М19

 

                18. Марчин, М. І.  Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. І. Марчин ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)230+У052.9(4Укр)230-218

М30

 

                19. Міклашевська, Ю. Б.  Споживні властивості драглеподібних харчових продуктів для спортсменів [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / Ю. Б. Міклашевська ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 25 с.

ББК  Р123.0+Л97-9

М59

 

                20. Митрофанова, А. С.  Сучасний технологічний спосіб виробництва як чинник перетворень виробничих відносин [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. С. Митрофанова ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2016. – 16 с.

ББК  У011

М67

 

                21. Монастирська, Т. Б.  Облік та контроль в організаціях з обслуговування житлового фонду [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. Б. Монастирська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)244

М77

 

                22. Назиров, К. З.  Інституційні засади конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. З. Назиров ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2016. – 18 с.

ББК  У011+У9(4Укр)0-984

Н19

 

                23. Никифорук, О. І.  Політика модернізації наземних транспортніх систем України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. І. Никифорук ; 08.00.03 - економіка та упр. наці. госп-вом. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 40 с.

ББК  У9(4Укр)370-18+У583.7

Н62

 

                24. Олійник, Я. В.  Організація бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Я. В. Олійник ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2016. – 34 с.

ББК  У052.9(4Укр)2+У052.2

О-54

 

                25. Онищук, В. О.  Управління розвитком економічного потенціалу промислових підприємств України ( на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. О. Онищук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2016. – 18 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-21

О-58

 

                26. Охрущак, К. О.  Управління витратами телекомунікаційного підприємства на основі процесного підходу [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. О. Охрущак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)38

О-92

 

                27. Паук, О. Є.  Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Є. Паук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 25 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-56

П21

 

                28. Пожуєва, Т. О.  Інноваційні засади забезпечення економічної захищеності промислового підприємства [Текст] : автореферат дис...д-ра екон. наук / Т. О. Пожуєва ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім В. Гетьмана", 2016. – 34 с.

ББК  У9(4Укр)305.5+У9(4Укр)300-98

П46

 

                29. Попель, С. А.  Формування інноваційного потенціалу промислового підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / С. А. Попель ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55

П57

 

                30. Самборська-Музичко, Ю. О.  Стратегічний аналіз конкурентоспроможності банків [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. О. Самборська-Музичко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : ДВНЗ"КНЕУ ім.В.Гетьмана", 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)262.1

С17

 

                31. Саталкіна, Л. О.  Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. О. Саталкіна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-56

С21

 

                32. Семененко, О. В.  Економічна стійкість підприємства в контексті розвитку організаційної культури [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Семененко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНУТД, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.1+У9(4Укр)300-21

С30

 

                33. Сердюк, О. С.  Інвестиційне забезпечення процесів реструктуризації вугледобувних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. С. Сердюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : Ін-т економіки промисловості НАНУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.6+У9(4Укр)300-56

С32

 

                34. Ткачова, О. А.  Економічна оцінка перспектив розвитку нанотехнологічної сфери [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. А. Ткачова ; 08.00.03 - економіка та упр. наці. госп-вом. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)0-55+У012.1

Т48

 

                35. Томашевська, О. Ю.  Економічне стимулювання ефективного водозабезпечення промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Ю. Томашевська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)45+У9(4Укр)441.35

Т56

 

                36. Українцева, Ю. С.  Розробка технології паст білкових для дитячого харчування [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / Ю. С. Українцева ; 05.18.04 - технологія м'ясн., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 20 с.

ББК  Л95+Р128

У45

 

                37. Хоменко, О. І.  Стратегія розвитку підприємства з урахуванням його життєвого циклу та ринкової вартості [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / О. І. Хоменко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами ( за видами екон. діяльн.). – Київ : Ін-т економіки промисловості НАНУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.5+У9(4Укр)300-21

Х76

 

                38. Цвігун, І. А.  Формування демографічної безпеки України [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / І. А. Цвігун ; 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 40 с.

ББК  С73(4Укр)

Ц28

 

                39. Чередниченко, А. О.  Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційною безпекою підприємств будівельної галузі [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / А. О. Чередниченко ; 21.04.02 - екон. безпека суб'єктів госп. діяльн. – Харків : ХНУ міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)311+У9(4Укр)310-21

Ч-46

 

                40. Чистякова, А. В.  Управління інтелектуальною власністю в умовах економіки знань [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / А. В. Чистякова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55

Ч-68

 

                41. Шаповал, Н. В.  Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначеності інформації [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / Н. В. Шаповал ; 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 20 с.

ББК  У262.2+З.818.1

Ш24

 

                42. Шишута, О. Ю.  Контроль діяльності кредитних спілок [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Ю. Шишута ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛКА, 2016. – 21 с.

ББК  У052.9(4Укр)226-218

Ш65

 

                43. Штик, Ю. В.  Бухгалтерський облік винагород працівникам торговельно-виробничих підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. В. Штик ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2016. – 21 с.

ББК  У052.9(4Укр)242.1

Ш91

 

                44. Юр'єв, О. В.  Аудит ефективності операційної діяльності підприємств торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Юр'єв ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2016. – 24 с.

ББК  У052.9(4Укр)242.1-218+У052.242.1-218

Ю68

 

                45. Яресько, Р. С.  Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Р. С. Яресько ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 23 с.

ББК  У9(4Укр)305.7+У9(4Укр)300-56-21

Я72

 

                46. Яртим, І. А.  Забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. А. Яртим ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-98

Я77

 


 

Іменний покажчик

 

 

 

Абрамова М.В.

1,

Анісімова М.В.

2,

Бак Г.О.

3,

Бирка М.І.

4,

Божко Т.В.

5,

Бонарев В.В.

6,

Бурсов Р.В.

7,

Данилова Ю.Ю.

8,

Задерецька Р.І.

9,

Ільчук П.Г.

10,

Коноплянникова М.А.

11,

Кравченко О.М.

12,

Кривоногова І.Г.

13,

Ланженко Л.О.

14,

Лозова Т.М.

15,

Любенко А.М.

16,

Малик О.В.

17,

Марчин М.І.

18,

Міклашевська Ю.Б.

19,

Митрофанова А.С.

20,

Монастирська Т.Б.

21,

Назиров К.З.

22,

Никифорук О.І.

23,

Олійник Я.В.

24,

Онищук В.О.

25,

Охрущак К.О.

26,

Паук О.Є.

27,

Пожуєва Т.О.

28,

Попель С.А.

29,

Самборська-Музичко Ю.О.

30,

Саталкіна Л.О.

31,

Семененко О.В.

32,

Сердюк О.С.

33,

Ткачова О.А.

34,

Томашевська О.Ю.

35,

Українцева Ю.С.

36,

Хоменко О.І.

37,

Цвігун І.А.

38,

Чередниченко А.О.

39,

Чистякова А.В.

40,

Шаповал Н.В.

41,

Шишута О.Ю.

42,

Штик Ю.В.

43,

Юр'єв О.В.

44,

Яресько Р.С.

45,

Яртим І.А.

46,


 

 

Предметник покажчик

 

 

Банковский кредит.Ценные бумаги.Инвестиции.Банківський кредит.Цінні папери.Інвестиції

41,

Бухгалтерский учет в Украине.Бухгалтерський облік в Україні

24,

Бухгалтерский учет в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании населения Украины.Бухгалтерський облік у житлово-комунальному господарстві та побутовому обслуговуванні населення України

21,

Бухгалтерский учет в промышленности Украины.Бухгалтерський облік у промисловості України

6, 18,

Бухгалтерский учет во внутренней торговле Украины.Бухгалтерський облік у внутрішній торгівлі України

43,

Бухгалтерский учет.Бухгалтерський облік

24,

Бюджетный учет в Украине.Бюджетний облік в Україні

16,

Бюджетный учет.Бюджетний облік

16,

Внешнеэкономическая деятельность предприятий Украины.Совместные предприятия.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України.Спільні підприємства

3, 10,

Гигиена детей и подростков.Гігієна дітей та підлітків

36,

Другие проблемы экономики.Інші проблеми економіки

1,

Инвестиционный менеджмент в промышленности Украины.Інвестиційний менеджмент у промисловості України

45,

Искусственные нейронные сети.Штучні нейронні мережі

41,

Капитальные вложения в промышленность Украины.Инвестиции капитала.Капітальні вкладення в промисловість України.Інвестиції капіталу

13, 27, 31, 33,

Картография.Картографія

11,

Конкурентоспособность страны.Конкурентоспроможність країни

22,

Контроль и ревизия в промышленности Украины.Аудит.Контроль та ревізія у промисловості України.Аудит

6, 18,

Контроль и ревизия в торговле Украины.Аудит.Контроль та ревізія в торгівлі України.Аудит

44,

Контроль и ревизия в торговле.Аудит.Контроль та ревізія в торгівлі.Аудит

44,

Кредитная система Украины.Банки.Банковская деятельность.Кредитна система України.Банки.Банківська діяльність

30,

Кредитная система.Банки.Банковская деятельность.Кредитна система.Банки.Банківська діяльність

8,

Ликеро-водочное производство.Лікеро-горілчане виробництво

5,

Маркетинг в промышленности Украины.Маркетинг у промисловості України

11,

Материально-техническая база.Инновации в промышленности Украины.Матеріально-технічна база.Інновації в промисловості України

2, 13, 29, 40,

Материально-техническая база.Научно-технический прогресс.Инновации.Венчур.Матеріально-технічна база.Науково-технічний прогрес.Інновації.Венчур

34,

Международные отношения в области транспорта.Міжнародні відносини в області транспорту

23,

Международные финансовые отношения Украины.Міжнародні фінансові відносини України

4, 8,

Микроэкономика.Мікроекономіка

34,

Мучные кондитерские изделия.Борошняні кондитерські вироби

15,

Народонаселение Украины.Народонаселення України

38,

Общие основы экономического развития.Загальні основи економічного розвитку

20, 22,

Производство молока и молочных продуктов.Виробництво молока та молочних продуктів

36,

Рациональное питание.Диетология.Раціональне харчування.Дієтологія

14, 19,

Рестораны Украины.Ресторани України

12,

Сыродельное производство.Сироробне виробництво

14,

Товароведение бродильных производств.Товарознавство бродильних виробництв

5,

Товароведение кондитерского производства.Товарознавство кондитерського виробництва

15,

Товароведение пищевых концентратов.Товарознавство харчових концентратів

19,

Транспортная политика в Украине.Транспортна політика в Україні

23,

Управление промышленностью Украины.Менеджмент.Управління промисловістю України.Менеджмент

7, 25, 32, 37,

Управление строительством Украины.Менеджмент.Управління будівництвом України.Менеджмент

39,

Финансовый контроль в Украине.Местные финансы.Фінансовий контроль в Україні.Місцеві фінанси

16,

Финансовый менеджмент в промышленности Украины.Фінансовий менеджмент у промисловості України

17,

Финансовый учет в Украине.Фінансовий облік в Україні

42,

Финансы в промышленности Украины.Фінанси в промисловості України

9,

Экономика Европы.Економіка Європи

8,

Экономика Кореи.Економіка Кореї

3,

Экономика легкой промышленности Украины.Економіка легкої промисловості України

32,

Экономика машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Украины.Економіка машинобудівної та металообробної промисловості України

2, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 25, 27, 29, 31, 40, 46,

Экономика мелиоративного хозяйства,водного хозяйства Украины.Економіка меліоративного господарства,водного господарства України

35,

Экономика металлургической промышленности Украины.Економіка металургійної промисловості України

28, 37,

Экономика отраслей коммунального хозяйства Украины.Економіка галузей комунального господарства України

35,

Экономика производства электрической и тепловой энергии Украины.Економіка виробництва електричної та теплової енергії України

45,

Экономика связи Украины.Економіка зв`язку України

26,

Экономика строительного предприятия Украины.Економіка будівельного підприємства України

39,

Экономика топливной промышленности Украины.Економіка паливної промисловості України

33,

Экономическая безопасность в промышленности Украины.Економічна безпека в промисловості України

28, 46,