^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

               

1. Абрамова, М. В.  Механізм оцінювання впливу воєнно-економічної складової на стан економічної безпеки національного господарства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. В. Абрамова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)0-98

А16

 

                2. Анісімова, М. В.  Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. В. Анісімова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55

А68

 

                3. Бак, Г. О.  Технологічні ресурси транснаціональних корпорацій як джерело інноваційно-інвестиційної модернізації економічної України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Г. О. Бак ; 08.00.03 - економіка та упр. наці. госп-вом. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)298+У9(5Кор)

Б19

 

                4. Бирка, М. І.  Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. І. Бирка ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 25 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)268

Б64

 

                5. Богер, О. В.  Податкове регулювання становлення інноваційної економіки [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / О. В. Богер ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)261.413+У9(4Укр)0-55

Б73

 

                6. Богатирьова, Є. М.  Податкові реформи в Україні: результативність та стратегічні орієнтири [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Є. М. Богатирьова ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 19 с.

ББК  У9(4Укр)261.413+У9(4Укр)0-18

Б73

 

                7. Божко, Т. В.  Формування споживних властивостей десертних емульсійних крем-лікерів [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / Т. В. Божко ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 23 с.

ББК  Л87-9+Л873

Б76

 

                8. Бонарев, В. В.  Моделювання облікового процесу трансакційних витрат та їх аналіз [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Бонарев ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)230+У052.9(4Укр)230-218

Б81

 

                9. Бурсов, Р. В.  Економічне стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Р. В. Бурсов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПрАТ "ВНЗ "МАУП, 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-21

Б91

 

                10. Васильєв, А. А.  Державне регулювання зовнішньоторговельної безпеки країни [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. А. Васильєв ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)43

В19

 

                11. Венжега, Д. І.  Державне регулювання промислового виробництва України в посткризовий період [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Д. І. Венжега ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. гос-вом. – Київ : КНУТТД, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)300-18+У012.2

В29

 

                12. Вовченко, Р. С.  Фінансова безпека банківського сектору економіки України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Р. С. Вовченко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ДВНЗ"Ун-т банк. справи ", 2016. – 23 с.

ББК  У9(4Укр)262.1

В61

 

                13. Галушко, Ю. П.  Інструменти грошово-кредитного регулювання в системі факторів економічного зростання [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. П. Галушко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)262.1-21

Г16

 

                14. Григоренко, В. М.  Фінансове забезпечення технологій управління фінансовою діяльністю банку [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. М. Григоренко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)262.1-21

Г83

 

                15. Данилова, Ю. Ю.  Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. Ю. Данилова ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. системи. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 21 с.

ББК  У262.1+У9(4)+У9(4Укр)268

Д18

 

                16. Маслый, О. А.  Оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. А. Маслый ; 08.00.03- економіка та управління національним господарством. – Полтава : ПНТУ ім.Ю.Кондратюка, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)0-893

Д43

 

                17. Дрінь, О. Я.  Поліморфізм стратегій підприємства в диференційованих умовах середовища [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Я. Дрінь ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)306.75+У9(4Укр)300-21

Д74

 

                18. Загурський, О. М.  Інституціональне забезпечення підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / О. М. Загурський ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Київ : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2016. – 40 с.

ББК  У9(4Укр)320-21

З-14

 

                19. Задерецька, Р. І.  Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Р. І. Задерецька ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 25 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-93

З-15

 

                20. Замрига, А. В.  Формування та розвиток інноваційних процесів в галузі рослинництва [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Замрига ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки" НААНУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)325+У9(4Укр)320-55

З-26

 

                21. Ільчук, П. Г.  Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / П. Г. Ільчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)298

І-48

 

                22. Іваннікова, М. М.  Маркетинг у формуванні конкурентних переваг підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. М. Іваннікова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.1+У9(4Укр)300-211.1

І-49

 

                23. Ковальчук, Г. Р.  Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Г. Р. Ковальчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 21с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-211.1

К56

 

                24. Ковальчук, В. А.  Фінансове забезпечення національних інвестиційних проектів із застосуванням кластерного механізму [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. А. Ковальчук ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)0-56+У9(4Укр)300-56

К56

 

                25. Колодка, А. В.  Організаційно-економічні засади управління іміджем промислового підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / А. В. Колодка ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Суми : СДУ, 2016. – 19 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-21

К61

 

                26. Коноплянникова, М. А.  Управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. А. Коноплянникова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)300-211.1+Д17

К64

 

                27. Корж, М. А.  Трансформація механізмів прямого інвестування в умовах глобалізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. А. Корж ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Київ : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)268

К66

 

                28. Кравченко, О. М.  Регуляторні механізми у забезпеченні ефективності ресторанного господарства України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Кравченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ОНПУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)424.14

К78

 

                29. Кривоногова, І. Г.  Підвищення інноваційно-інвестиційної активності промислового підприємства в трансформаційній економіці [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / І. Г. Кривоногова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55+У9(4Укр)300-56

К82

 

                30. Кузнєцова, К. О.  Ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. О. Кузнєцова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 23 с.

ББК  У9(4Укр)305.7

К89

 

                31. Ланженко, Л. О.  Розробка технології твердого сиру функціонального призначення [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / Л. О. Ланженко ; 05.18.04 - технологія м'ясн., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 20 с.

ББК  Л958+Р123.0

Л22

 

                32. Лозова, Т. М.  Наукове обгрунтування збереженості борошняних кондитерських виробів з антиоксидантними властивостями [Текст] : автореферат дис. ...д-ра техн. наук / Т. М. Лозова ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів;. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 46 с.

ББК  Л86-9+Л865

Л72

 

                33. Любенко, А. М.  Трансформація контролю діяльності суб'єктів державного сектору економіки до міжнародних стандартів [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / А. М. Любенко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 36 с.

ББК  У052.9(4Укр)247+У9(4Укр)261.8+У052.247

Л93

 

                34. Малик, О. В.  Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Малик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-93-21

М19

 

                35. Марчин, М. І.  Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. І. Марчин ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)230+У052.9(4Укр)230-218

М30

 

                36. Міклашевська, Ю. Б.  Споживні властивості драглеподібних харчових продуктів для спортсменів [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / Ю. Б. Міклашевська ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 25 с.

ББК  Р123.0+Л97-9

М59

 

                37. Митрофанова, А. С.  Сучасний технологічний спосіб виробництва як чинник перетворень виробничих відносин [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. С. Митрофанова ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2016. – 16 с.

ББК  У011

М67

 

                38. Монастирська, Т. Б.  Облік та контроль в організаціях з обслуговування житлового фонду [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. Б. Монастирська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)244

М77

 

                39. Назиров, К. З.  Інституційні засади конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. З. Назиров ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2016. – 18 с.

ББК  У011+У9(4Укр)0-984

Н19

 

                40. Нікішина, О. В.  Методологічні засади регулювання інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки [Текст] : автореферат дис...д-ра екон. наук / О. В. Нікішина ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : та екон.-екол. дослідж. НАНУ, 2016. – 41 с.

ББК  У9(4Укр)320-18+У9(4Укр)421.0-36

Н62

 

                41. Никифорук, О. І.  Політика модернізації наземних транспортніх систем України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. І. Никифорук ; 08.00.03 - економіка та упр. наці. госп-вом. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 40 с.

ББК  У9(4Укр)370-18+У583.7

Н62

 

                42. Огородня, Є. М.  Оцінювання дієвості монетарної політики центрального банку країни [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Є. М. Огородня ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)262.1

О-39

 

                43. Олійник, Я. В.  Організація бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Я. В. Олійник ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2016. – 34 с.

ББК  У052.9(4Укр)2+У052.2

О-54

 

                44. Онищук, В. О.  Управління розвитком економічного потенціалу промислових підприємств України ( на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. О. Онищук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2016. – 18 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-21

О-58

 

                45. Охрущак, К. О.  Управління витратами телекомунікаційного підприємства на основі процесного підходу [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. О. Охрущак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)38

О-92

 

                46. Паук, О. Є.  Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Є. Паук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 25 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-56

П21

 

                47. Погребняк, А. Ю.  Механізм антикризового управлінняна підприємствах машинобудування [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. Ю. Погребняк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 22 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-933.1

П43

 

                48. Пожуєва, Т. О.  Інноваційні засади забезпечення економічної захищеності промислового підприємства [Текст] : автореферат дис...д-ра екон. наук / Т. О. Пожуєва ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім В. Гетьмана", 2016. – 34 с.

ББК  У9(4Укр)305.5+У9(4Укр)300-98

П46

 

                49. Полторак, К. А.  Маркетингова комунікаційна діяльність виробників планшетних ком'ютерів в мережі інтернет [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. А. Полторак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КПІ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)39

П52

 

                50. Попель, С. А.  Формування інноваційного потенціалу промислового підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / С. А. Попель ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55

П57

 

                51. Самборська-Музичко, Ю. О.  Стратегічний аналіз конкурентоспроможності банків [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. О. Самборська-Музичко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : ДВНЗ"КНЕУ ім.В.Гетьмана", 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)262.1

С17

 

                52. Сас, Н. М.  Механізм регулювання інвестиційних процесів в національній економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. М. Сас ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)0-56+У9(4Укр)0-18

С20

 

                53. Саталкіна, Л. О.  Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. О. Саталкіна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-56

С21

 

                54. Семененко, О. В.  Економічна стійкість підприємства в контексті розвитку організаційної культури [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Семененко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНУТД, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.1+У9(4Укр)300-21

С30

 

                55. Сердюк, О. С.  Інвестиційне забезпечення процесів реструктуризації вугледобувних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. С. Сердюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : Ін-т економіки промисловості НАНУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.6+У9(4Укр)300-56

С32

 

                56. Скворцов, Д. І.  Економічне оцінювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Д. І. Скворцов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55

С42

 

                57. Станко, Г. В.  Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Г. В. Станко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)321+У9(4Укр)320-93

С76

 

                58. Стельмах, Н. Є.  Бухгалтерська експертиза сільськогосподарської діяльності: судово-процесуальний аспект [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. Є. Стельмах ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)232-218

С79

 

                59. Ткачова, О. А.  Економічна оцінка перспектив розвитку нанотехнологічної сфери [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. А. Ткачова ; 08.00.03 - економіка та упр. наці. госп-вом. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)0-55+У012.1

Т48

 

                60. Томашевська, О. Ю.  Економічне стимулювання ефективного водозабезпечення промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Ю. Томашевська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)45+У9(4Укр)441.35

Т56

 

                61. Точиліна, І. В.  Податкові пільги як інструмент державного регулювання інноваційного розвитку [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / І. В. Точиліна ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)261.413+У9(4Укр)0-55

Т64

 

                62. Українцева, Ю. С.  Розробка технології паст білкових для дитячого харчування [Текст] : автореферат дис. ...канд.техн.наук / Ю. С. Українцева ; 05.18.04 - технологія м'ясн., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 20 с.

ББК  Л95+Р128

У45

 

                63. Хоменко, О. І.  Стратегія розвитку підприємства з урахуванням його життєвого циклу та ринкової вартості [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / О. І. Хоменко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами ( за видами екон. діяльн.). – Київ : Ін-т економіки промисловості НАНУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)305.5+У9(4Укр)300-21

Х76

 

                64. Цвігун, І. А.  Формування демографічної безпеки України [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / І. А. Цвігун ; 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 40 с.

ББК  С73(4Укр)

Ц28

 

                65. Цятковська, О. В.  Облік та аналіз розрахунків з працівниками банків [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Цятковська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНЕУ ім.В.Гетьмана, 2016. – 20 с.

ББК  У052.9(4Укр)226.210

Ц99

 

                66. Чередниченко, А. О.  Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційною безпекою підприємств будівельної галузі [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / А. О. Чередниченко ; 21.04.02 - екон. безпека суб'єктів госп. діяльн. – Харків : ХНУ міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)311+У9(4Укр)310-21

Ч-46

 

                67. Чистякова, А. В.  Управління інтелектуальною власністю в умовах економіки знань [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / А. В. Чистякова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-55

Ч-68

 

                68. Чорнобиль, О. В.  Формування системи адаптації персоналу на підприємстві [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / О. В. Чорнобиль ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльності). – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2016. – 24 с.

ББК  У9(4Укр)320-64

Ч-75

 

                69. Шаповал, Н. В.  Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначеності інформації [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / Н. В. Шаповал ; 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 20 с.

ББК  У262.2+З.818.1

Ш24

 

                70. Шишута, О. Ю.  Контроль діяльності кредитних спілок [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Ю. Шишута ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛКА, 2016. – 21 с.

ББК  У052.9(4Укр)226-218

Ш65

 

                71. Шпакович, І. Р.  Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. Р. Шпакович ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : НУ "Львів. політехніка", 2016. – 21с.

ББК  У9(4Укр)0-56+У9(4Укр)0-18

Ш83

 

                72. Штик, Ю. В.  Бухгалтерський облік винагород працівникам торговельно-виробничих підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. В. Штик ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2016. – 21 с.

ББК  У052.9(4Укр)242.1

Ш91

 

                73. Штиль, І. В.  Удосконалення діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. В. Штиль ; 08.00.08- гроші,фінанси і кредит. – Київ : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2016. – 21 с.

ББК  У9(4Укр)262.2

Ш91

 

                74. Юр'єв, О. В.  Аудит ефективності операційної діяльності підприємств торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Юр'єв ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2016. – 24 с.

ББК  У052.9(4Укр)242.1-218+У052.242.1-218

Ю68

 

                75. Яресько, Р. С.  Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Р. С. Яресько ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 23 с.

ББК  У9(4Укр)305.7+У9(4Укр)300-56-21

Я72

 

                76. Яртим, І. А.  Забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. А. Яртим ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

ББК  У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)300-98

Я77

 


 

Іменний покажчик

 

 

 

Абрамова М.В.

1,

Анісімова М.В.

2,

Бак Г.О.

3,

Бирка М.І.

4,

Богатирьова Є.М.

6,

Богер О.В.

5,

Божко Т.В.

7,

Бонарев В.В.

8,

Бурсов Р.В.

9,

Васильєв А.А.

10,

Венжега Д.І.

11,

Вовченко Р.С.

12,

Галушко Ю.П.

13,

Григоренко В.М.

14,

Данилова Ю.Ю.

15,

Дрінь О.Я.

17,

Загурський О.М.

18,

Задерецька Р.І.

19,

Замрига А.В.

20,

Іваннікова М.М.

22,

Ільчук П.Г.

21,

Ковальчук В.А.

24,

Ковальчук Г.Р.

23,

Колодка А.В.

25,

Коноплянникова М.А.

26,

Корж М.А.

27,

Кравченко О.М.

28,

Кривоногова І.Г.

29,

Кузнєцова К.О.

30,

Ланженко Л.О.

31,

Лозова Т.М.

32,

Любенко А.М.

33,

Малик О.В.

34,

Марчин М.І.

35,

Маслый О.А.

16,

Міклашевська Ю.Б.

36,

Митрофанова А.С.

37,

Монастирська Т.Б.

38,

Назиров К.З.

39,

Нікішина О.В.

40,

Никифорук О.І.

41,

Огородня Є.М.

42,

Олійник Я.В.

43,

Онищук В.О.

44,

Охрущак К.О.

45,

Паук О.Є.

46,

Погребняк А.Ю.

47,

Пожуєва Т.О.

48,

Полторак К.А.

49,

Попель С.А.

50,

Самборська-Музичко Ю.О.

51,

Сас Н.М.

52,

Саталкіна Л.О.

53,

Семененко О.В.

54,

Сердюк О.С.

55,

Скворцов Д.І.

56,

Станко Г.В.

57,

Стельмах Н.Є.

58,

Ткачова О.А.

59,

Томашевська О.Ю.

60,

Точиліна І.В.

61,

Українцева Ю.С.

62,

Хоменко О.І.

63,

Цвігун І.А.

64,

Цятковська О.В.

65,

Чередниченко А.О.

66,

Чистякова А.В.

67,

Чорнобиль О.В.

68,

Шаповал Н.В.

69,

Шишута О.Ю.

70,

Шпакович І.Р.

71,

Штик Ю.В.

72,

Штиль І.В.

73,

Юр'єв О.В.

74,

Яресько Р.С.

75,

Яртим І.А.

76,


 

 

Предметний покажчик

 

 

 

Аграрная политика в Украине.Аграрна політика в Україні

40,

Банковский кредит в Украине.Ценные бумаги.Инвестиции.Банківський кредит в Україні.Цінні папери.Інвестиції

73,

Банковский кредит.Ценные бумаги.Инвестиции.Банківський кредит.Цінні папери.Інвестиції

69,

Бухгалтерский учет в Украине.Бухгалтерський облік в Україні

43,

Бухгалтерский учет в банках Украины.Бухгалтерський облік у банках України

65,

Бухгалтерский учет в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании населения Украины.Бухгалтерський облік у житлово-комунальному господарстві та побутовому обслуговуванні населення України

38,

Бухгалтерский учет в промышленности Украины.Бухгалтерський облік у промисловості України

8, 35,

Бухгалтерский учет во внутренней торговле Украины.Бухгалтерський облік у внутрішній торгівлі України

72,

Бухгалтерский учет.Бухгалтерський облік

43,

Бюджетный учет в Украине.Бюджетний облік в Україні

33,

Бюджетный учет.Бюджетний облік

33,

Внешнеэкономическая деятельность предприятий Украины.Совместные предприятия.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України.Спільні підприємства

3, 21,

Гигиена детей и подростков.Гігієна дітей та підлітків

62,

Другие проблемы экономики.Інші проблеми економіки

1,

Инвестиции в народном хозяйстве.Капитальные вложения в экономику.Інвестиціі в народному господарстві.Капітальні вкладення в економіку

24, 52, 71,

Инвестиционный менеджмент в промышленности Украины.Інвестиційний менеджмент у промисловості України

75,

Искусственные нейронные сети.Штучні нейронні мережі

69,

Капитальные вложения в промышленность Украины.Инвестиции капитала.Капітальні вкладення в промисловість України.Інвестиції капіталу

24, 29, 46, 53, 55,

Картография.Картографія

26,

Конкурентоспособность страны.Конкурентоспроможність країни

39,

Контроль и ревизия в промышленности Украины.Аудит.Контроль та ревізія у промисловості України.Аудит

8, 35,

Контроль и ревизия в сельском хозяйстве Украины.Аудит.Контроль та ревізія у сільському господарстві України.Аудит

58,

Контроль и ревизия в торговле Украины.Аудит.Контроль та ревізія в торгівлі України.Аудит

74,

Контроль и ревизия в торговле.Аудит.Контроль та ревізія в торгівлі.Аудит

74,

Кредитная система Украины.Банки.Банковская деятельность.Кредитна система України.Банки.Банківська діяльність

12, 42, 51,

Кредитная система.Банки.Банковская деятельность.Кредитна система.Банки.Банківська діяльність

15,

Ликеро-водочное производство.Лікеро-горілчане виробництво

7,

Макроэкономика.Макроекономіка

11,

Маркетинг в промышленности Украины.Маркетинг у промисловості України

22, 23, 26,

Материально-техническая база.Инновации в промышленности Украины.Матеріально-технічна база.Інновації в промисловості України

2, 29, 50, 56, 67,

Материально-техническая база.Инновации в сельском хозяйстве Украины.Матеріально-технічна база.Інновації в сільському господарстві України

20,

Материально-техническая база.Научно-технический прогресс.Инновации.Венчур.Матеріально-технічна база.Науково-технічний прогрес.Інновації.Венчур

5, 59, 61,

Международные отношения в области транспорта.Міжнародні відносини в області транспорту

41,

Международные финансовые отношения Украины.Міжнародні фінансові відносини України

4, 15, 27,

Менеджмент и маркетинг в банках Украины.Менеджмент та маркетинг в банках України

13, 14,

Микроэкономика.Мікроекономіка

59,

Мучные кондитерские изделия.Борошняні кондитерські вироби

32,

Налоги в Украине.Акциз.Податки в Україні.Акциз

5, 6, 61,

Народонаселение Украины.Народонаселення України

64,

Общие основы экономического развития.Загальні основи економічного розвитку

37, 39,

Потребление и спрос населения Украины.Торговая конъюктура.Маркетинг в торговле Украины.Споживання та попит населення України.Торгова кон'юктура.Маркетинг у торгівлі України

40,

Производство молока и молочных продуктов.Виробництво молока та молочних продуктів

62,

Промышленная политика в Украине.Промислова політика в Україні

11,

Рациональное питание.Диетология.Раціональне харчування.Дієтологія

31, 36,

Рестораны Украины.Ресторани України

28,

Сыродельное производство.Сироробне виробництво

31,

Товароведение бродильных производств.Товарознавство бродильних виробництв

7,

Товароведение кондитерского производства.Товарознавство кондитерського виробництва

32,

Товароведение пищевых концентратов.Товарознавство харчових концентратів

36,

Транспортная политика в Украине.Транспортна політика в Україні

41,

Труд в сельском хозяйстве Украины.Праця в сільському господарстві України

68,

Управление промышленностью Украины.Менеджмент.Управління промисловістю України.Менеджмент

9, 17, 25, 44, 54, 63,

Управление сельским хозяйством Украины.Менеджмент.Управління сільським господарством України.Менеджмент

18,

Управление строительством Украины.Менеджмент.Управління будівництвом України.Менеджмент

66,

Финансовое состояние в промышленности Украины:ликвидность,платежеспособность,санация,банкротство.Фінансовий стан у промисловості України:ліквідність,платоспроможність,санація,банкротство

47,

Финансовый контроль в Украине.Местные финансы.Фінансовий контроль в Україні.Місцеві фінанси

33,

Финансовый менеджмент в промышленности Украины.Фінансовий менеджмент у промисловості України

34,

Финансовый учет в Украине.Фінансовий облік в Україні

70,

Финансы в промышленности Украины.Фінанси в промисловості України

19,

Финансы в сельском хозяйстве Украины.Фінанси в сільському господарстві України

57,

Экономика Европы.Економіка Європи

15,

Экономика Кореи.Економіка Кореї

3,

Экономика Украины в целом.Економіка України в цілому

16,

Экономика внешней торговли Украины.Економіка зовнішньої торгівлі України

10,

Экономика информатики Украины.Економіка інформатики України

49,

Экономика легкой промышленности Украины.Економіка легкої промисловості України

22, 54,

Экономика машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Украины.Економіка машинобудівної та металообробної промисловості України

2, 4, 9, 19, 21, 23, 25, 29, 34, 44, 46, 47, 50, 53, 56, 67, 76,

Экономика мелиоративного хозяйства,водного хозяйства Украины.Економіка меліоративного господарства,водного господарства України

60,

Экономика металлургической промышленности Украины.Економіка металургійної промисловості України

48, 63,

Экономика отраслей коммунального хозяйства Украины.Економіка галузей комунального господарства України

60,

Экономика отраслей пищевой промышленности Украины.Економіка галузей харчової промисловості України

17,

Экономика отраслей сельского хозяйства Украины.Економіка галузей сільського господарства України

20,

Экономика производства электрической и тепловой энергии Украины.Економіка виробництва електричної та теплової енергії України

30, 75,

Экономика связи Украины.Економіка зв`язку України

45,

Экономика сельскохозяйственных предприятий Украины.Економіка сільськогосподарських підприємств України

57,

Экономика строительного предприятия Украины.Економіка будівельного підприємства України

66,

Экономика топливной промышленности Украины.Економіка паливної промисловості України

55,

Экономическая безопасность в промышленности Украины.Економічна безпека в промисловості України

48, 76,

Экономическая политика.Экономическая самостоятельность.Економічна політика.Економічна самостійність

6, 52, 71,