foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
 •  Федоришина, К. О.  Вплив геополітичного середовища на розвиток демократії (на прикладі України) [Текст] : дис. ... д-ра філософії / К. О. Федоришина ; 052 Політологія; наук. кер. Н.А. Латигіна. – Київ, 2022. – 251 с. – (ДТЕУ). – Бібліогр.: с. 205-219.-Дод.: с. 220-251.
 •  Бондаренко, Д. П.  Державна політика зайнятості молоді на регіональному рівні в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. наук. з держ. упр. / Д. П. Бондаренко ; 25.00.02 - механізми держ. упр. – Київ : МАУП, 2021. – 20 с.
 •  Браславець, О. Ю.  Державне регулювання економічними інтересами учасників податкового процесу в національному господарстві [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. Ю. Браславець ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ НАУ, 2021. – 19 с.
 •  Журавльова, Ю. О.  Державне регулювання суспільних благ в транзитивній економіці [Текст] : автореферат дис...д-ра екон.наук / Ю. О. Журавльова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2021. – 47 с.
 •  Полоус, О. В.  Методологічні основи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. В. Полоус ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НАУ, 2021. – 41 с.
 •  Зінченко, С. Г.  Методологічні основи оптимального технічного використання функціональних систем морських портів шляхом контролінгу якості їх експлуатації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра техн.наук / С. Г. Зінченко ; 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту; 05 - техн. науки. – Київ : ДУІТТ, 2021. – 40 с.
 •  Шевчук, О. А.  Методологія забезпечення стійкості економічного розвитку машинобудівних підприємств на засадах бізнес-лідерства [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. А. Шевчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського", 2021. – 40 с.
 •  Горобінська, І. В.  Механізм управління економічним розвитком автотранспортного підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / І. В. Горобінська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.
 •  Семенишена, Н. В.  Облік в умовах інституційних змін: теорія та методологія [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. В. Семенишена ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ЗНУ, 2021. – 40 с.
 •  Овєчкіна, О. А.  Теоретико-методологічні засади функціонування системи відносин власності в умовах трансформації суспільства [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. А. Овєчкіна ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Київ : ВНЗ НАУ, 2021. – 43 с.
 •  Бескупська, О. В.  Управління еколого-економічною діяльністю підприємств олійно-жирової промисловості [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Бескупська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2021. – 20 с.
 •  Чепіжко, О. В.  Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах невизначеності [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Чепіжко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Чернігів : НУ "Чернігів. політехніка", 2021. – 20 с.
 •  Кириченко, Г. В.  Управління розвитком вантажного автотранспортного підприємства на основі вартісного підходу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Г. В. Кириченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.
 •  Коробенко, Р. І.  Формування економічного потенціалу сільських територій [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / Р. І. Коробенко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : НУБІПУ, 2021. – 23 с.
 •  Гайдай, Г. Г.  Формування інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств в конкурентному середовищі [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Г. Г. Гайдай ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.
 •  Васільцова, Н. М.  Формування тарифу на перевезення пасажирів автотранспортним підприємством з урахуванням якості транспортних послуг [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / Н. М. Васільцова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.

Copyrigcht © 2024   © Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет