foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Написання текстів для наукової та освітньої сфер потребує врахування наявних публікацій на дотичну тематику (підручників, монографій, статей та ін.), законодавства, статистичних даних, правозастосовної практики тощо. Так, для комплексного висвітлення обраної теми автору слід відобразити розвиток наукової думки, спектр позицій інших дослідників, підкріпити висновки певними емпіричними даними. Текст дослідницького та аналітичного спрямування – це певний «діалог» між автором та твердженнями з публікацій інших науковців. При цьому такий «діалог» демонструє врахування автором публікаційного доробку з обраної тематики та являє собою внесок автора у розвиток наукової дискусії.

Грамотне цитування та оформлення бібліографічних описів є запорукою якісної публікації, забезпечує академічну доброчесність автора та дотримання авторських прав щодо використаних творів, надає можливість читачам оцінити комплексність, об’єктивність та актуальність тексту, а також знайти використані джерела, щоб дізнатися більше про тематику роботи. Правильне оформлення списку використаних джерел у наукових публікаціях забезпечує можливість формування індексу цитування науковця у наукометричих базах (Google Scholar, Scopus та ін.).

Бібліографічні описи у наукових працях мають відповідати одному з чинних стилів бібліографічних описів. Вимоги до використання певного стилю бібліографічних описів та формування списку використаних джерел містяться у нормах видавництв, редакційних колегій наукових журналів, нормативних документах закладів вищої освіти (положення про курсову роботу, випускну кваліфікаційну роботу, оформлення дисертацій та ін.).

Зазвичай, бібліографічний опис містить інформацію щодо автора (авторів), назви роботи, року видання, до якого включено публікацію, дані щодо розміщення тексту (наприклад, діапазон сторінок у монографії, журналі та/або гіперпосилання на повний текст публікації), дати публікації. Стилі бібліографічних описів різняться порядком вказування та оформлення цих даних.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (тільки для перегляду) ЗГІДНО З ВИМОГАМИ:

Copyrigcht © 2024   © Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет